Nowy termin złożenia PIT-11 za pracownika – zmiany w 2019r.

Nowy termin złożenia PIT-11 za pracownika – zmiany w 2019r.

25 stycznia 2019 0
pointing-1991215_640.jpg

Pozostało już tylko kilka dni na dopełnienie obowiązku złożenia deklaracji PIT-11 za rok 2018.
od 1 stycznia 2019 r., termin przesyłania przez płatników do urzędu skarbowego deklaracji PIT-11 upływa w dniu 31 stycznia 2019 r.

 

Powyższy obowiązek dotyczy w szczególności płatników będących pracodawcami i zleceniodawcami, czyli osób i podmiotów zatrudniających na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej czy spółdzielczego stosunku pracy, a także umowy zlecenie i umowy o dzieło.

PIT-11, czyli imienną informację o rocznych dochodach i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy, obowiązkowo należy złożyć do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Od tego roku nie istnieje już możliwość złożenia deklaracji w formie papierowej.

Jako adresata informacji należy wskazać urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika (pracownika/ zleceniobiorcy).

Deklarację można wypełnić m.in. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem https://www.podatki.gov.pl w zakładce e-Deklaracje. Istnieje także możliwość wysłania deklaracji bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania oraz Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD). Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest wystawione w formie dokumentu elektronicznego Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO).

 

Ważne jest by pamiętać o zachowaniu dla siebie kopii złożonej deklaracji, jak również o pobraniu i zachowaniu UPO.

 

Niedopełnienie obowiązku złożenia PIT-11 w terminie może spowodować dla płatnika negatywne konsekwencje, naraża go bowiem na odpowiedzialność karną skarbową. Za niezłożenie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej przewidziano karę grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych (art. 80 § 2 k.k.s.). W 2019 r. jedna stawka dzienna grzywny za przestępstwo skarbowe wynosi od 75 zł do 30.000,00 zł. Powyższe może więc spowodować nałożenie na płatnika kary grzywny nawet w wysokości 5.400.00,00 zł.

Zmianie nie uległ natomiast termin przekazana PIT-11 podatnikowi – w dalszym ciągu należy przekazać go w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, obecnie do 28 lutego 2019 r.

 

adwokat Marta Mykietyn-Rojek

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.