Zmiany w udostępnianiu dokumentacji medycznej

13 lutego 2019 0

W dniu 9 lutego b.r. weszły w życie zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dotyczące kwestii obowiązku zachowania tajemnicy co do informacji związanych z pacjentem oraz znacząco zmieniające zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci.

Odnośnie tajemnicy zawodowej przypomnieć należy, że konieczność jej dochowania nie dotyczy sytuacji, gdy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy (poza innymi przypadkami, o których mówi ustawa o prawach pacjenta (…). W znowelizowanym kształcie przepis art. 14 ust. 2b ustawy wskazuje, że ujawnienie informacji może nastąpić tylko w niezbędnym zakresie, ponadto sprecyzowano, że zakres ten może zostać określony przez pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego).

Dodatkowo dokonano dużej zmiany przepisów dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu:

Projektowana ustawa zachowuje a nawet wzmacnia cel, który przyświecał ustawodawcy gdy dokonywano nowelizacji w dniu 10 czerwca 2016 r. – stworzenie osobom najbliższym wobec zmarłego pacjenta możliwości dochodzenia roszczeń lub odpowiedzialności wobec osób, które mogły przyczynić się do śmierci pacjenta, zapewnienie że tajemnica lekarska nie będzie w jednostkowych przypadkach wykorzystywana do ukrywania błędów w leczeniu, wbrew interesowi pacjenta. (…)

Tym samym nowelizacji uległy kwestie udostępniania dokumentacji medycznej osobom bliskim pacjentowi po śmierci tego pacjenta (zmianie uległ również sam krąg osób uznanych za bliskie). Zmodyfikowano kłopotliwy i nastręczający wiele problemów przepis przewidujący możliwość zgłoszenia przez osobę bliską sprzeciwu wobec udostępnienia dokumentacji innemu członkowi rodziny, oraz wskazano, w jaki sposób należy rozstrzygać ewentualne spory na tym tle. Ponadto umożliwiono pacjentowi zgłoszenie takiego sprzeciwu za życia.

r.pr. Aleksandra Kosiorek

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy na szkolenie

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.