Bezpłatne udostępnianie dokumentacji medycznej, koniec z szantażem „na RODO” – co słychać w Senacie?

22 marca 2019 0

W czwartek Senat uchwalił ustawę wprowadzającą szereg zmian i poprawek do kilkudziesięciu ustaw. Wszystkie aktualizacje mają związek z zeszłorocznym wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) -tzw. „RODO”.

 

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej będzie bezpłatna

Najważniejszą zmianą z punktu widzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest modyfikacja zasady odpłatności udostępniania dokumentacji medycznej. Przypomnieć należy, że dotychczas podmiot wykonujący działalność leczniczą mógł za tę czynność pobierać opłaty według ustawowych limitów. Udostępnienie dokumentacji było dotychczas bezpłatne tylko w wąskich przypadkach.

Od chwili wejścia w życie zmian do ustawy zasada powyższa ulegnie modyfikacji. Zgodnie z nowym zapisem art. 28 ust. 2a ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta:

Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 [przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, udostępniona dokumentacji papierowej przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu)].

2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.”

Podkreślić trzeba, że bezpłatne udostępnienie dotyczyć ma tylko wydawania dokumentacji „po raz pierwszy w żądanym zakresie”. Oznacza to, że w przypadku udostępniania pacjentowi dokumentacji „partiami” – np. dokumentacja wytworzona w roku 2015, następnie dokumentacja za rok 2016, kolejnym razem za 2017, etc. wszystkie powyższe „partie” będą zwolnione z opłaty. Opłatę według wskazanych w ustawie stawek będzie można pobrać jedynie wówczas, gdy pacjent zażąda udostepnienia dokumentacji w tym samym zakresie po raz kolejny (np. raz za 2017 rok, kolejny raz za 2017 i 2018 rok – wówczas żądanie za 2017 rok będzie „zazębiać się” z poprzednio wskazanym zakresem, i będzie można pobrać opłatę za dokumentację obejmującą rok 2017).

Koniec z szantażem „na RODO”

Natomiast zmianą, która dotyczący wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe (a więc i również podmiotów wykonujących działalność leczniczą), jest wprowadzenie do Kodeksu karnego zmian w definicji groźby bezprawnej. Zgodnie z nowym przepisem groźbą bezprawną będzie również groźba spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna. Zmiana definicji ma umożliwić ściganie np. nadawców e-maili, w których oferowane są usługi doradcze w związku z RODO, z zagrożeniem, że brak skorzystania z oferty może skutkować skierowaniem skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Należy jednak pamiętać, że groźby w rozumieniu powyższym nie stanowi zapowiedź spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jeżeli ma ona na celu rzeczywistą ochronę prawa faktycznie naruszonego przestępstwem lub zachowaniem zagrożonym administracyjną karą pieniężną.

r.pr. Aleksandra Kosiorek

członek Zarządu ISPOZ

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.