Zmiany w sporcie kwalifkowanym

20 kwietnia 2019 0

Tytułem wstępu warto przypomnieć, że z dniem 1 marca 2019 roku weszła w życie zmiana do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

Kluczową zmianą wprowadzoną w drodze wzmiankowanego rozporządzenia jest poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wydania orzeczeń o lekarza POZ :

  • w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia na podstawie
  1. profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  2. posiadanej dokumentacji medycznej;
  • w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19 a 23 rokiem życia orzeczenie na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej.

 

Wprowadzone zmiany miały na celu ułatwienie dostępu do lekarza dla stosunkowo znacznej grupy dzieci i młodzieży uprawiającej sport. Konstrukcja wprowadzonych zapisów wykonawczych skłania do wniosku, że chodzi tu głównie o przypadki, gdy w okolicznościach danego przypadku ocena stanu zdrowia nie wymaga specjalistycznych badań, gdyż nie rodzi żadnych wątpliwości już w świetle analizy podstawowych danych zwartych w dokumentacji. Oczywiście należy dodać, że posiadane informacje winny podlegać konfrontacji z okolicznościami deklarowanej aktywności sportowej, w tym konkretnej dyscypliny, częstotliwości treningu itp. Wyrazem tego kierunku interpretacji jest wszakże wprowadzenie ograniczenia do wydania  orzeczenia, jeżeli lekarz POZ w oparciu o w/w dane stwierdzi, że:

  • zakres badań koniecznych do przeprowadzenia, w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub
  • jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;

 

Powyższe oznacza, że lekarz POZ nie jest obciążony prawnym obowiązkiem przeprowadzenia badań wykraczających poza badanie profilaktyczne i analizę dokumentacji medycznej, lecz obowiązek ogranicza się do wydania stosownego skierowania do lekarza – w szczególności specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej – w celu wydania przezeń orzeczenia;

 

Warto zasygnalizować również, że w odniesieniu do zawodników amatorów po ukończeniu 23 roku życia nie będzie wymogu przeprowadzania badań, czyli uzyskania orzeczenia lekarskiego.

 

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie jako zasady obowiązku badań okresowych co 12 miesięcy, a nie jak uprzednio 6 miesięcy, chyba że zachodzą sytuacje określone w § 3 ust. 1 pkt 1-7 i nast. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Należy równocześnie zwrócić uwagę na sygnalizowaną przez środowisko lekarskie wątpliwości wynikające z braku określenia, jaki rodzaj aktywności fizycznej jest uprawianiem sportu, a jaki jest jedynie rekreacją. W efekcie każdy rodzaj aktywności fizycznej wykraczający poza ramy programu edukacji szkolnej jest w praktyce uznawany za sport. Jak wynika ze deklaracji zawartych na stronach internetowych ministerstwa, trwają wstępne prace nad stosownymi zmianami w przepisach ustawy o sporcie.

 

 adw. Andrzej Solak  

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.