Przywrócenie do pracy jeszcze w trakcie procesu sądowego – nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

13 sierpnia 2019 0

Jedna z istotnych zmian, jaka została wprowadzona ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, odnosi się do możliwości przywrócenia pracownika do pracy, jeszcze w czasie trwania postępowania przed sądem.

 

Artykuł 45 § 1 kodeksu pracy przewiduje roszczenia, jakie przysługują pracownikowi w sytuacji nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia przez pracodawcę zawartej z pracownikiem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Sąd pracy, stosownie do żądania pracownika, może orzec o:

– bezskuteczności wypowiedzenia (gdy umowa nie uległa jeszcze rozwiązaniu, tj. trwa jeszcze okres wypowiedzenia);

– o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach (jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu, tj. przy rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem, gdy jego okres już upłynął);

– o odszkodowaniu.

 

Dotychczasowe brzmienie art. 4772 § 2 k.p.c., umożliwiało sądowi nałożenie na pracodawcę, w wyroku wydanym w pierwszej instancji, obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania jedynie w razie uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne.

Sąd pierwszej instancji nie miał więc takiej możliwości w razie wydania orzeczenia o przywróceniu pracownika do pracy (tj. gdy umowa uległa już rozwiązaniu). Z powrotem do pracy pracownik musiał wówczas zaczekać aż do prawomocnego zakończenia sprawy.

Znowelizowany przepis rozszerza katalog wskazany w art. 4772 § 2 k.p.c., wprowadzając możliwość nałożenia na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania pracownika, także wtedy, gdy umowa o pracę została już z pracownikiem rozwiązana, a sąd pierwszej instancji orzekł w wyroku o przywróceniu pracownika do pracy.

W wyżej wymienionej sytuacji, pracodawcy przysługiwać będzie jeszcze prawo do zaskarżenia wyroku, niemniej jednak do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd drugiej instancji, będzie musiał zatrudnić pracownika na nowo.

Niezależnie więc od ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, sąd w wyroku wydanym w pierwszej instancji będzie mógł zobowiązać pracodawcę do przywrócenia pracownika do pracy i zatrudniania go aż do czasu prawomocnego zakończenia całego postepowania.

Warto przy tym dodać, że obowiązek dalszego zatrudniania pracownika przez pracodawcę Sąd może nałożyć w wyroku tylko na wniosek złożony przez pracownika.

 

adw. Marta Mykietyn-Rojek

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.