Na czas epidemii – nowe uprawnienie pracodawców wobec lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne oraz lekarzy stażystów

Na czas epidemii – nowe uprawnienie pracodawców wobec lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne oraz lekarzy stażystów

5 kwietnia 2020 0
doctor-1639328_1280.png

Poprzez wprowadzenie ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustawodawca umożliwił pracodawcom uzupełnianie braków kadrowych, na poszczególnych oddziałach, poprzez skierowanie do pracy w nich lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne oraz lekarzy stażystów.
Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 4 niniejszej ustawy, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może zostać skierowany przez:
1) wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do podmiotu, w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne albo do innego podmiotu, albo
2) pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne, jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o której mowa w pkt 1.
Analogiczne zapisy zostały wprowadzone wobec lekarzy stażystów (art. 2 pkt 2).

Analizując powyższe uregulowania należy zwrócić uwagę szczególnie na przepisy umożliwiający pracodawcom przekierowywanie ww. osób do pracy w innych oddziałach. O ile w przypadku decyzji wojewody, jasno określono okres trwania takiego oddelegowania tj. do 3 miesięcy, o tyle w przypadku skierowania przez pracodawcę takiego okresu nie określono. Jego ramy zostały ogólnie wyznaczone przez czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii. Tak więc, wprowadzona ustawa dała pracodawcom narzędzie, dzięki któremu możliwe będzie usuwanie braków kadrowych na oddziałach, w których brakuje lekarzy, co nie koniecznie musi być spowodowane przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Tomasz Kozak
radca prawny
————–
autor od kilku świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Olsztynie; członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie; lider Instytutu – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia; od 2017r. wykładowca z zakresu prawa medycznego i prawa pracy oraz z zakresu ochrony danych medycznych; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym, jak również w sprawach cywilnych i z zakresu prawa pracy; od 2018r. pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w kilku podmiotach leczniczych oraz w OIL w Olsztynie

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.