Wykaz produktów leczniczych które mogą być zbywane wyłącznie do zakładów leczniczych

Wykaz produktów leczniczych które mogą być zbywane wyłącznie do zakładów leczniczych

18 kwietnia 2020 0
injection-1674900_640.png

Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono do Prawa farmaceutycznego nowy przepis art. 85a.

W myśl ustępu 1 tego artykułu hurtownie farmaceutyczne są obowiązane do zbywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 3, wyłącznie do wybranych podmiotów tj. do innych hurtowni farmaceutycznych, aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W pierwotnej wersji przywołanego ustępu 3 wskazano, że minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które mogą być zbywane przez hurtownię farmaceutyczną wyłącznie do aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych. Jak widać, zabrakło wśród odbiorców innych hurtowni farmaceutycznych. Błąd ten został poprawiony kolejną nowelizacją z dnia 1 kwietnia 2020 roku.

W uzasadnieniu do pierwotnej ustawy wskazano, że powyższą zmianą „doregulowano kwestie związane z produkcją, zakupem i dystrybucją produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych m.in. w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej. Uzasadnienie to jednak ma się nijak do treści wprowadzonego przepisu, albowiem ten nie odnosi się wcale do stanu jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.

Stanowi natomiast wprost, że minister właściwy do spraw zdrowia może w obwieszczeniu wskazać, jakie produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne mogą być zbywane przez hurtownie farmaceutyczne innym hurtowniom, aptekom, punktom aptecznym oraz zakładom leczniczym podmiotów leczniczych. Oznaczać to będzie uniemożliwienie innym podmiotom nabycie tych produktów.

Ustawodawca chcąc zapewnić przestrzeganie nowo wprowadzonego przepisu przewidział w razie jego naruszenia odpowiedzialność finansową, albowiem w myśl art. 127 ba Prawa farmaceutycznego podmiot, który działa z naruszeniem obowiązków lub warunków, o których mowa w art. 85a ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 5 000 000 zł.

Olga Dragańska-Kruk
radca prawny

———
autorka jest radcą prawnym; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, odbyła aplikację prokuratorską i została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku; specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, jak również w sprawach dyscyplinarnych farmaceutów oraz w zakresie odszkodowań; prowadzi szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego;

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.