Absolwenci English Division a nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

3 sierpnia 20200zmiany w prawie

Absolwenci English Division a nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

3 sierpnia 2020 0
IMG_0505_pp.jpg

W wyniku nowelizacji dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, która weszła w życie w kwietniu 2019 roku studenci i absolwenci kierunków lekarskich i lekarsko-dentystycznych, którzy odbywali studia w języku innym niż polski znaleźli się w trudnej sytuacji.

Formalne kwalifikacje.
Podstawą do uznawania ich formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej od tego momentu przestał być jedynie dyplom ukończenia studiów i certyfikat LEK/LDEK, lecz dodatkowo wymagane stało się również ukończenie stażu podyplomowego. Z uwagi na fakt, że większość osób odbywających studia w języku obcym nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, odbycie stażu podyplomowego było niezwykle trudne. Jednym z podstawowych wymogów do uzyskania prawa wykonywania zawodu dla celów stażu podyplomowego jest bowiem zdanie egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Naczelną Radę Lekarską. W praktyce zatem osoby te, po ukończeniu studiów miałyby duże problemy z uzyskaniem prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w państwach macierzystych, gdyż nie spełniają już wymogów do posiadania formalnych kwalifikacji do jego wykonywania wynikających z dyrektywy 2005/36/WE.

Nowelizacja.
Aby umożliwić zagranicznym absolwentom pracę w swoich krajach macierzystych lub po prostu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie szczególnych rozwiązań dla tej grupy. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 16 lipca 2020r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, osoby które rozpoczęły studia w roku akademickim: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 na kierunku lekarskim albo lekarsko-dentystycznym, w języku innym niż język polski, i nie odbyły stażu podyplomowego, mogą uzyskać uznanie stażu podyplomowego za odbyty decyzją Ministra Zdrowia.

Dwie drogi.
Nowelizacja przewiduje, że decyzja Ministra Zdrowia może zostać wydana po odbyciu przez taką osobę:
1) w trakcie studiów co najmniej rocznego szkolenie praktycznego odpowiadającego zakresowi części klinicznej programu stażu podyplomowego w drodze porozumienia pomiędzy daną uczelnią i podmiotem leczniczym w krajach, w których nie ma obowiązku odbycia stażu podyplomowego, a zrealizowanie tego szkolenia jest warunkiem uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w tym kraju,
albo
2) jeżeli osoby te ukończyły, po uzyskaniu tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty, trwające 6 miesięcy szkolenie praktyczne odpowiadające zakresowi części klinicznej programu stażu podyplomowego przeprowadzone w podmiocie leczniczym udostępniającym uczelni medycznej jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych.

W uproszczeniu wymagane szkolenie praktyczne może być odbywane w trakcie studiów albo po ich zakończeniu. W pierwszym przypadku trwa ono co najmniej 12 miesięcy, ale wymaga istnienia porozumienia pomiędzy polską uczelnią i podmiotem leczniczym w krajach, w których nie ma obowiązku odbycia stażu podyplomowego. W drugim przypadku, szkolenie trwa krócej (6 miesięcy) i jest odbywane w podmiocie leczniczym powiązanym z uczelnią medyczną. Wydaje się, że zdecydowanie częściej w praktyce stosowane będzie to drugie rozwiązanie, gdyż nowelizacja dotyczy osób, które są już w trakcie studiów lub je ukończyły.

Najpierw program.
Zanim absolwenci będą mogli rozpocząć szkolenie praktyczne niezbędne będzie opracowanie przez Ministra Zdrowia programu tego szkolenia. Program zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, przy czym nowelizacja nie przewiduje żadnego terminu wykonania tego zobowiązania.

Organizuje uczelnia.
Za organizację szkolenia praktycznego odpowiada uczelnia medyczna, w której osoba odbywająca szkolenie ukończyła studia na kierunku lekarskim albo lekarsko-dentystycznym. Przepisy nie wprowadzają jednak żadnej regulacji m.in. co do naboru, odpłatności itd. Tym samym należy przyjąć, że zasady realizacji szkolenia praktycznego po zakończeniu studiów określać będzie samodzielnie uczelnia medyczna. Należy jedynie pamiętać, że osoby takie nie mogą liczyć na jakiekolwiek finansowanie wynagrodzenia z budżetu państwa, gdyż nie będą one miały statusu stażystów.

Realizacja szkolenia.
Osoby odbywające szkolenie praktyczne po zakończeniu studiów nie będą uzyskiwać żadnego prawa wykonywania zawodu na czas jego trwania. Pomimo tego, mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pod bezpośrednim nadzorem osób wykonujących zawód medyczny. Po zrealizowaniu szkolenia podmiot będzie zobowiązany wydać zaświadczenie obejmujące informacje o czasie realizacji szkolenia praktycznego i miejscu jego odbywania oraz dane osoby, która dokonała końcowego zaliczenia szkolenia praktycznego. Szkolenie praktyczne, można odbyć nie później niż w terminie 2 lat od dnia uzyskania tytułu zawodowego lekarza albo lekarza dentysty, a jeżeli taka osoba uzyskała ten tytuł przed dniem wejścia w życie nowelizacji, to termin ten liczy się od tej daty.

Zaliczenie szkolenia.
W terminie 3 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia praktycznego zainteresowany lekarz lub lekarz dentysta może wystąpić do Ministra Zdrowia o uznanie stażu podyplomowego za odbyty. Pozytywna decyzja Ministra jest równoważna ze spełnieniem wymogu odbycia stażu podyplomowego niezbędnego w postępowaniu o uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty. Tym samym, osobom tym pozostawiono wybór:
1. zdanie egzaminu LEK/LDEK i uzyskanie zaświadczenia o formalnych kwalifikacjach do wykonywania zawodu oraz wyjazd do innego państwa członkowskiego UE, albo
2. zdanie egzaminu z języka polskiego i LEK/LDEK oraz uzyskanie prawa wykonywania zawodu w Polsce.
Należy w tym zakresie mieć jedynie nadzieję, że organy innych państw członkowskich UE nie będą próbowały kwestionować okoliczności krótszego szkolenia praktycznego (6 miesięcy) w stosunku do standardowego stażu podyplomowego (12-13 miesięcy.).

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2020r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 lipca 2020r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 1291)
Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Damian Konieczny
adwokat

———————-
adwokat, od 2009r. świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku; od 2011r. wykładowca z zakresu prawa medycznego, z zakresu ochrony danych i prawa farmaceutycznego; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym, ochroną danych osobowych oraz prawem karnym; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa medycznego i prawa ochrony zdrowia; od 2018r. pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w podmiocie leczniczym i w pomorskim samorządzie lekarskim; lider Instytutu – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.