Newsy

No more posts

Październik 14, 2019 RODO0

Utworzenie przez pracownika na prywatnym nośniku elektronicznym (pendrive) zbioru poufnych informacji obrazujących aktualne i planowane kontakty handlowe pracodawcy (mające wymierną wartość ekonomiczną), jeżeli nie jest uzasadnione wykonywaniem obowiązków pracowniczych, może stanowić umyślne naruszenie podstawowego obowiązku pracownika dbałości o dobro zakładu pracy i ochrony jego mienia (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.) oraz stanowić nieuprawnione wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Na podstawie wyroków Sądu Najwyższego (z dnia 11 września 2014r., sygn. II PK 49/14 oraz z dnia 13 lutego 2019r. sygn. II PK 334/17), stwierdzić można, że za pendrive podłączony do służbowego komputera i zgrania przez pracownika danych pracodawcy grozi mu tzw. „dyscyplinarka”.

Sąd Najwyższy wskazał, że baza klientów i potencjalnych klientów podmiotu gospodarczego stanowi informację handlową o wymiernej wartości ekonomicznej. Jej wartość wynika z tego, że zawiera ona wyselekcjonowane grono podmiotów (kontrahentów), które rzeczywiście uczestniczą w obrocie ściśle określonymi towarami i usługami i które pozostają w stałych kontaktach handlowych z danym przedsiębiorcą oraz podmiotów. Baza taka powstaje latami, jest stale uzupełniana o nowych klientów i usuwa się z niej nieaktualnych. Nie jest to więc zbiór dostępnych powszechnie w Internecie danych teleadresowych firm, ale szczegółowa informacja o rynku zbytu towarów i usług danego przedsiębiorcy i planach jego rozszerzenia, a więc informacja o doniosłym znaczeniu z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej.

Wskazano także, że informacja staje się „tajemnicą”, kiedy przedsiębiorca przejawia wolę zachowania jej jako niepoznawalnej dla osób trzecich. Nie traci natomiast swojego charakteru przez to, że wie o niej pewne ograniczone grono osób zobowiązanych do dyskrecji (np. pracownicy przedsiębiorstwa). Pozostanie określonych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa wymaga, aby przedsiębiorca podjął działania zmierzające do wyeliminowania możliwości dotarcia do nich osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez konieczności podejmowania szczególnych starań. Wśród tych działań wymienia się konieczność poinformowania pracownika o poufnym charakterze danej informacji.

Na koniec wskazać trzeba, że pracodawca decydując się na rozwiązanie umowy z pracownikiem – w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. – na skutek naruszenia przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych, polegających na nieupoważnionym dysponowaniu informacjami, danymi powinien pamiętać, że jest to nadzwyczajny sposób ustania stosunku pracy, który powinien być stosowany wyjątkowo i z ostrożnością. To na pracodawcy ciąży ciężar udowodnienia pracownikowi zarówno bezprawności takiego zachowania, jak przypisania mu winy. Sama bezprawność zachowania pracownika nie wystarcza do przypisania naruszeniu obowiązku pracowniczego ciężkiego charakteru – niezbędny jest znaczny stopień winy pracownika – wina umyślna lub rażące niedbalstwo.

Szerzej na ten temat – zachęcamy do zapoznania się z opinią prawną w zakładce „Baza wiedzy” pod adresem www.ispoz.pl/opinie-prawne.

               Leszek Kubicz                                                                   Beata Urbańska

                radca prawny                                                                    radca prawny Lipiec 11, 2019 RODO0

Od dnia 12 lipca 2019r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Ustawa ustala 3 kategorie dokumentów publicznych. Do kategorii pierwszej – najistotniejszej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa – zaliczone zostały m.in. dokumenty tożsamości, tzn. dowód osobisty, paszport, czy prawo jazdy. Do tej najważniejszej kategorii zaliczone zostały także  dokumenty istotne dla lekarzy, tzn. prawo wykonywania zawodu lekarza i prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).Kwiecień 11, 2019 RODO0

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dot. stosowania przepisów w placówkach ochrony zdrowia po wejściu w życie RODO.

Przy pomocy ankiety chcemy zebrać jedynie ogólne dane liczbowe, zaś wyniki ankiet posłużą do opracowania artykułu dotyczącego głównych zmian i tendencji w placówkach ochrony zdrowia.

 

Ankieta RODOKwiecień 11, 2019 RODO0

Instytut – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) o podanie informacji dot. zgłoszonych naruszeń i kontroli w zakresie ochrony danych osobowych po wejściu w życie przepisów RODO w maju 2018r.Kwiecień 2, 2019 RODO0

Nieuzasadniona odmowa podpisania oświadczeń przez pracownika o obowiązku przestrzegania zasad i przepisów z zakresu ochrony danych osobowych może uzasadniać niezwłoczne odsunięcie pracownika od pracy (bez zachowania prawa do wynagrodzenia wobec nieświadczenia z jego winy pracy), a nawet wypowiedzenie umowy o pracę. Tego rodzaju zachowanie rodzi obawę, że pracownik nie będzie postępował zgodnie z zasadą dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.).W czwartek Senat uchwalił ustawę wprowadzającą szereg zmian i poprawek do kilkudziesięciu ustaw. Wszystkie aktualizacje mają związek z zeszłorocznym wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) -tzw. „RODO”.

 Luty 19, 2019 InneRODO0

Kilka miesięcy po wejście w życie przepisów (RODO) cały czas pojawiają się kolejne wątpliwości w zakresie legalności przetwarzania danych dotyczących zdrowia w różnych obszarach działalności, nie związanych wprost z leczeniem. Czy i na jakich ewentualnie zasadach można je przetwarzać dla celów naukowych, np. napisania pracy magisterskiej, czy artykułu naukowego.  W tym zakresie trzeba przecież najpierw zebrać określone dane, poprzez dodatkowe badania, obserwację danej grupy pacjentów, czy wreszcie poprzez dostęp do danych zawartych w dokumentacji medycznej, aby ostatecznie móc je pogrupować, opisać i wyciągnąć z nich wnioski. Styczeń 2, 2019 RODO0

O RODO powiedziano już dużo różnych, czasem dziwnych rzeczy. Wokół stosowania tego aktu prawnego narosło wiele mitów – często absurdalnych, przeczących logice. RODO stało się też świetną wymówka dla niekompetencji braku wiedzy czy po prostu zwykłego lenistwa osób, które na każde postawione im pytanie odpowiadają, że czegoś nie mogą zrobić (zwykle nie mogą udzielić informacji) bo przecież RODO zabrania.

Łatwo było przewidzieć, że przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli RODO właśnie – napotkają wiele trudności interpretacyjnych.Grudzień 6, 2018 RODO0

Ze stosowaniem RODO w praktyce jest pewien problem: RODO obrosło mitami oraz zupełnie irracjonalnymi obawami. Warto zatem –  chociaż w podstawowym zakresie –  z ową „rodowską mitologią” się zmierzyć – aby spać spokojniej i być co najmniej ostrożnym wobec ofert firm, które najpierw roztaczają przed nami czarne wizje, związane głównie z wysokością kar finansowych, grożących za nieprzestrzeganie zapisów RODO, po to, aby za chwilę złożyć kosztowną propozycję przeprowadzenia przez proces dostosowania naszej praktyki do nowych wymogów ochrony danych osobowych.

W niniejszym tekście postaram się krótko przedstawić najważniejsze informacje o tym jak będzie wyglądać postępowanie kontrolne, związane z ochroną danych osobowych oraz odpowiedzieć na zasadnicze pytanie:  jak to jest z tymi karami?


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.