SZKOLENIALiczba uczestników szkoleń RODO

012345678900123456789001234567890
 • Wybrane przypadki odpowiedzialności cywilnej lekarza
 • RODO i jego konsekwencje dla placówek medycznych
 • Trudny pacjent
Wybrane przypadki odpowiedzialności cywilnej lekarza

Program:

 1. Wprowadzenie

 2. Zasady postępowania w sytuacji braku lub niepełnej informacji przed wyrażeniem zgody.

 3. Działanie bez zgody i w sytuacji przekroczenia zakresu zgody pacjenta.

 4. Naruszenie godności i intymności.

 5. Brak dostępu do dokumentacji medycznej.

 6. Wystawianie błędnych / niezgodnych z rzeczywistością zaświadczeń / opinii lekarskich.

 7. Dyskusja / podsumowanie.

Czas trwania szkolenia: 3 godz.

RODO i jego konsekwencje dla placówek medycznych

Program:

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych a RODO
 2. Zakres zastosowania RODO
 3. Pojęcia związane z danymi osobowymi
  • dane osobowe (zwykłe, wrażliwe, dane osobowe dotyczące zdrowia)
  • przetwarzanie danych osobowych
  • zbiór danych osobowych
  4. Warunki przetwarzania danych osobowych
  • zakres obowiązku informacyjnego i jego rozszerzenie na gruncie RODO
  • możliwość przetwarzania danych w ochronie zdrowia
  • warunki uzyskania zgody
  5. Prawa osoby, której dane dotyczą
  • Prawo dostępu do danych
  • Prawo do sprostowania danych
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych
  6. Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawierane przez placówki
  • podmiot przetwarzający
  • forma i treść umowy
  • aneksowanie dotychczasowych umów
  7. Administrator danych osobowych i jego pozycja
  • obowiązki i uprawnienia administratora
  8. Inspektor ochrony danych osobowych (IODO)
  • zakres obowiązku ustanowienia IODO
  • pozycja IODO w strukturze placówki
  • uprawnienia i obowiązki IODO
  9. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
  • dotychczasowe polityki bezpieczeństwa i instrukcje systemów informatycznych
  • zakres wymaganej dokumentacji w zależności od placówki
  • dokumentacja analizy ryzyka przetwarzania
  • rejestr czynności przetwarzania
  • zgłaszanie naruszeń ochrony danych i rejestr naruszeń
  10. Procedura wdrażania RODO w placówkach medycznych
  • audyt ochrony danych i analiza ryzyka
  • opracowanie wymaganej dokumentacji
  • upoważnienia do przetwarzania danych
  • szkolenia pracowników
  11. Zasady przetwarzania danych osobowych w placówkach medycznych
  • bieżąca praca z dokumentacją medyczną
  • udostępnianie dokumentacji medycznej
  • zabezpieczenie systemów informatycznych
  12. Organy kontroli
  • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jego uprawnienia – akredytacja, certyfikacja, kodeks branżowy
  • Rzecznik Praw Pacjenta i jego uprawnienia
  • postępowanie kontrolne
  13. Administracyjne kary pieniężne i odpowiedzialność cywilnoprawna administratora
  • przesłanki nakładania kar
  • wysokość kar i zasady ich wymierzania
  • możliwość dochodzenia roszczeń finansowych od administratora
  14. Odpowiedzialność administratora za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
  • odpowiedzialność karna
  • odpowiedzialność cywilna
  15. Zmiany w monitoringu miejsca pracy16. Pytania uczestników

Czas trwania szkolenia: 4-5 godz.

Trudny pacjent

Program:

 1. Podstawy praw pacjenta.
 2. Pacjent agresywny (groźba karalna / znieważenie / naruszenie nietykalności cielesnej / uszczerbek na zdrowiu / naruszenie miru domowego / zniszczenie mienia)
 3. Sposób postępowania (zawiadomienie organów ścigania / prywatny akt oskarżenia /odszkodowanie)
 4. Pacjent nieufny (prawo do informacji / informacja w trakcie leczenia / przywilej terapeutyczny / prawo do dyskusji z lekarzem / konsylium / sprzeciw wobec opinii lekarskiej / osoba bliska podczas udzielania świadczeń / prawo do intymności)
 5. Pacjent roszczeniowy (żądania finansowe / żądania niematerialne / skarga do instytucji / żądanie określonego świadczenia / leczenie bez zgody / dostęp do dokumentacji / odmowa lub przerwanie leczenia)
 6. Sposób postępowania (odpowiedź na wezwanie przedsądowe / odpowiedź na pozew/ wyrok zaoczny / ustanowienie pełnomocnika / mediacja / ugoda).
 7. Pacjent opiniotwórczy (pomówienie / naruszenie dobrego imienia /odpowiedzialność mediów / internet).
 8. Sposób postępowania (ochrona dóbr osobistych / przeprosiny / zadośćuczynienie /znaczenie komunikacji)

Czas trwania szkolenia: 3-4 godz.

 • Dokumentacja medyczna w podmiotach leczniczych
Dokumentacja medyczna w podmiotach leczniczych

Program:

 1. Rodzaje dokumentacji medycznej (dokumentacja indywidualna, zbiorcza,
  wewnętrzna, zewnętrzna)
 2. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej
 3. Zasady zabezpieczania dokumentacji medycznej
 4. Dokumentacja papierowa a elektroniczna
 5. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej (pacjent, osoba upoważniona, inne
  podmioty uprawnione)
 6. Najczęstsze błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej
 7. Konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej

Czas trwania szkolenia: 3-4 godz.

 • Prawne uwarunkowania udzielania świadczeń przez pielęgniarki
Prawne uwarunkowania udzielania świadczeń przez pielęgniarki

Program:

 1. Podstawy prawne.
 2. Wykonywanie zawodu pielęgniarki (zasady udzielania świadczeń zdrowotnych / działanie na zlecenie lekarskie / działanie samodzielne / nagły przypadek)
 3. Ordynacja leków (osoby uprawnione / wystawianie recept / zasady refundacji / ryzyko niepożądanego działania leku)
 4. Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej (dokumentacja papierowa /dokumentacja elektroniczna / dokonywanie wpisów / poprawki i skreślenia / karta zleceń)
 5. Odpowiedzialność karna (nieumyślne spowodowanie śmierci / uszczerbek na zdrowiu / narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo )
 6. Odpowiedzialność zawodowa (zasady / kary).

Czas trwania szkolenia: 3 godz.

 • Kontrakty w ochronie zdrowia
Kontrakty w ochronie zdrowia

Program:

 1. Wprowadzenie (podstawy prawne)
 2. Określenie zakresu i sposobu udzielanych świadczeń.
 3. Sposoby ustalenia wynagrodzenia (ryczałt miesięczny, godziny, punkty, prowizje, premie)
 4. Kary umowne w umowie
 5. Przerwa w świadczeniu usług (zakres, odpłatność, szkolenie)
 6. Warunki rozwiązania umowy (przed terminem, okres wypowiedzenia)
 7. Odpowiedzialność finansowa za błędy (odpowiedzialność solidarna, kary finansowe od NFZ)
 8. Zakaz konkurencji (zakres, sankcje umowne).

Czas trwania szkolenia: 3 godz.

 • Lekarz w postępowaniu karnym
Lekarz w postępowaniu karnym

Program:

 1. Wprowadzenie (naczelne zasady prawa karnego, podstawowe pojęcia, strony postępowania)
 2. Lekarz jako świadek (obowiązki, sankcja za niestawiennictwo, odmowa zeznań, odmowa odpowiedzi na pytania, odczytanie zeznań)
 3. Tajemnica lekarska a składanie zeznań (zwolnienie z tajemnicy, bezwzględny zakaz przesłuchania)
 4. Lekarz jako pokrzywdzony (uprawnienia, lekarz jako oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny)
 5. Lekarz jako podejrzany i oskarżony (prawa i obowiązki, ustanowienie obrońcy, wnioski dowodowe, zaskarżanie orzeczeń)
 6. Wybrane przestępstwa związane z wykonywaniem zawodu (narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo, działanie bez zgody pacjenta, złamanie tajemnicy lekarskiej)

Czas trwania szkolenia: 4 godz.

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.