STATUT

§ 1

 1. […].
 2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.
 3. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (U.2016.40. t.j.) oraz postanowień niniejszego statutu.

                                                                       § 2

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

                                                                       § 3

 1. Siedzibą Fundacji jest Gdynia.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.
 4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

                                                                       § 4

Do celów statutowych Fundacji należy:

 1. propagowanie wiedzy o regulacjach prawnych w zakresie prawa ochrony zdrowia.
 2. prowadzenie prac badawczych z zakresu prawa ochrony zdrowia.
 3. podejmowanie działań na rzecz ochrony podmiotów i osób wykonujących zawód w ochronie zdrowia.
 4. szkolenie, promocja i wsparcie specjalistów prawa ochrony zdrowia – przyjaznych osobom wykonującym zawód w ochronie zdrowia.

                                                                       § 5

Fundacja realizuje cele statutowe, w szczególności poprzez:

 1. upowszechnianie wiedzy na temat prawa poprzez organizację szkoleń i publikacje z zakresu prawa ochrony zdrowia;
 2. podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji z zakresu prawa ochrony zdrowia poprzez opiniowanie i opracowywanie projektów poszczególnych rozwiązań normatywnych w zakresie prawa ochrony zdrowia;
 3. monitoring kierunków doktryny, orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych oraz organów państwowych w zakresie prawa ochrony zdrowia;
 4. inicjowanie postępowań i przystępowanie do postępowań toczących się – z udziałem podmiotów lub osób wykonujących zawód w ochronie zdrowia – przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej, w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa;
 5. współpracę z organizacjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji;
 6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi i stowarzyszeniami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
 7. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie prawa ochrony zdrowia.

                                                                       § 6

 1. Fundacja może również prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność gospodarczą – samodzielnie oraz poprzez udział w innych przedsięwzięciach gospodarczych, w charakterze wspólnika, w spółkach prawa handlowego oraz w spółkach cywilnych.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 3. Dochód z prowadzonej działalności będzie przeznaczany na realizację celów statutowych.

                                                                       § 7

 1. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.
 2. Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.
 3. W działalności Fundacji, w tym w zakresie posiadanych zasobów, w charakterze Partnera Fundacji mogą uczestniczyć inne osoby, w szczególności wykonujące zawód prawniczy, menedżera w ochronie zdrowia lub osoby wykonujące zawód medyczny. O zamiarze uczestnictwa danej osoby w charakterze Partnera Fundacji Zarząd niezwłocznie informuje wszystkich członków Rady Fundatorów.
 4. Każdy z Fundatorów ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru uczestnictwa danej osoby w charakterze Partnera Fundacji bądź zgłoszenia uzasadnionego wniosku o wykluczenie takiej osoby, w terminie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia przez Zarząd. Osoba wobec której zgłoszono sprzeciw nie zostaje Partnerem Fundacji.
 5. Wykluczenie Partnera Fundacji wymaga uchwały Rady Fundatorów, podjętej większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundatorów.
 6. Partner Fundacji jest uprawniony do posługiwania się logo, produktami i innymi materiałami Fundacji, z zachowaniem obowiązków wynikających z ochrony praw przysługujących Fundacji.
 7. Partner Fundacji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu oraz w posiedzeniach Rady Fundatorów z głosem doradczym.
 8. Partner Fundacji ma obowiązek aktywnego wspierania działalności Fundacji w zakresie celów statutowych Fundacji, w szczególności jest zobowiązany:
  1. do sporządzanie artykułów, opinii lub opracowań, w zakresie wskazanym przez Zarząd Fundacji – nie mniej niż cztery razy w danym roku kalendarzowym;
  2. udzielania pomocy prawnej na rzecz Fundacji oraz na rzecz osób, instytucji lub innych podmiotów wskazanych przez Fundację – nie mniej niż cztery razy w danym roku kalendarzowym;

                                                                       § 8

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w wysokości […].
 2. Majątek Fundacji stanowią także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

                                                                       § 9

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. świadczeń Fundatorów i Partnerów Fundacji;
 2. darowizn, spadków i zapisów;
 3. odsetek bankowych;
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
 5. funduszy Unii Europejskiej;
 6. funduszy, dotacji lub innych przewidzianych prawem form wsparcia przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz samorządów zawodowych;
 7. działalności gospodarczej.

                                               § 10

  1. Dochody osiągane przez Fundację będą służyć realizacji celów statutowych Fundacji.
  2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

                                                                       § 11

  1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
  2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 5 osób, powoływanych na okres 4 lat przez Radę Fundatorów.
  3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
  4. Fundator może być członkiem Zarządu.
  5. Wolą Fundatorów jest aby w skład pierwszego Zarządu Fundacji weszli: Karol Kolankiewicz jako Prezes Zarządu, Andrzej Solak jako Wiceprezes Zarządu, Aleksandra Kosiorek jako Członek Zarządu; Łukasz Płaza jako Członek Zarządu oraz Tomasz Kozak jako członek Zarządu.
  6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku:
   a) śmierci członka Zarządu
   b) złożenia rezygnacji przez członka Zarządu,
   c) odwołania przez Radę Fundatorów większością 2/3 głosów.

                                                                       § 12

  1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz.
  2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
  3. Zarząd Fundacji
   a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów.
   b) sprawuje zarząd nad jej majątkiem.
   c) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe.
   d) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
   e) sporządza plan działania i opracowuje budżet roczny Fundacji.
  4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów.
  5. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać radę programową oraz zespoły doradcze.
  6. Zarząd Fundacji może ustalać regulaminy, na podstawie których Fundacja będzie realizować cele statutowe.

                                                                       § 13

 1. Radę Fundatorów tworzą wszyscy Fundatorzy.
 2. W stosunkach prawnych między Fundacją, a członkami Zarządu Fundacji, Fundację reprezentuje osoba wyznaczona przez Radę Fundatorów.
 3. Do kompetencji Rady Fundatorów, oprócz innych spraw zastrzeżonych pozostałymi postanowieniami Statutu, należy:
  a) wskazywanie i propagowanie celów, dla których powstała Fundacja,
  b) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
  c) podejmowanie uchwał o wyrażeniu zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości jak również rozporządzanie majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej 75% masy majątkowej Fundacji,
  d) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji.
 4. Członkostwo w Radzie Fundatorów wygasa w przypadku:
  a) skazania Fundatora prawomocnym wyrokiem sądowym,
  b) złożenia rezygnacji przez Fundatora;
  c) śmierci Fundatora;
  d) gdy Fundator nie wywiązuje się z istotnych obowiązków wobec Fundacji;
  e) gdy Fundator prowadzi działalność konkurencyjną lub działa na szkodę Fundacji;
 5. Rada Fundatorów odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku kalendarzowym.
 6. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Fundatorów na skutek przyczyn, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt. a), d) i e) Statutu wymaga uchwały Rady Fundatorów, podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundatorów. Stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w Radzie Fundatorów na skutek przyczyn, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt. b) i c) wymaga uchwały Zarządu
 7. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał – gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały – także:
  a) oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady;
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  c) w trybie pisemnym;
  d) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

                                                                       § 14

 1. W sprawie zmiany statutu Fundacji, a także zmiany celów Fundacji oraz sposobów realizacji tych celów, decyzję podejmuje Rada Fundatorów na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Zmiany Statutu może dokonać Rada Fundatorów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

                                                                       § 15

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów większością 2/3 głosów w drodze uchwały, na wniosek Zarządu Fundacji, w razie osiągnięcia celu przez Fundację lub wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane przez Zarząd Fundacji wskazanym organizacjom, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji lub osobom fizycznym, które objęte są działalnością statutową Fundacji.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.