STREFA MENEDŻERA2 maja 2024

Rejestracja (recepcja) to pierwszy kontakt pacjenta ze świadczeniodawcą – od tego jak pacjent zostanie przyjęty i obsłużony podczas rejestracji zależy czy w ogóle skorzysta z usługi medycznej, czy zrezygnuje nawet z zapisania się na proponowany termin, czy też zgłosi się na umówiony termin i będzie właściwie przygotowany do wizyty, badania czy zabiegu. Z tych względów […]

30 kwietnia 2024

Dokumentacja medyczna stanowi – obok opinii biegłych – kluczowy środek dowodowy w każdym postepowaniu sądowym czy kontrolnym – gdy pozwala na rekonstrukcję przebiegu procesu diagnostycznego i leczniczego. Jedną z pierwszych rzeczy jakich domaga się w toku kontroli NFZ, Rzecznik Praw Pacjenta, czy ZUS jest odpis dokumentacji medycznej. Tylko i wyłącznie rzetelnie prowadzona dokumentacja medyczna stanowi […]

26 kwietnia 2024

Nasz Lider adw. Karol Kolankiewicz poprowadzi praktyczne szkolenia w maju 2024r., w tym: w dniu 7 maja 2024r. Gdy pacjent wzywa do zapłaty odszkodowania. Jak się bronić przed nieuzasadnionymi roszczeniami? PROGRAM SZKOLENIA Zasady postępowania w odpowiedzi na zgłoszone roszczenie (m.in. zebranie i analiza dowodów, opracowanie odpowiedzi na wezwanie do zapłaty) – praktyczne wskazówki. Wykorzystanie polisy […]

24 kwietnia 2024

Jednym z mniej znanych praw pacjenta jest prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej opisane w art. 34 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz nad […]

18 kwietnia 2024

Relacje lekarza, pielęgniarki i innych członków personelu z pacjentem, jego opiekunami, czy osobami towarzyszącymi często przekraczają sferę medyczną i wkraczają w obszary dotyczące zasad współżycia społecznego, kultury, dobrych obyczajów, a nawet przemocy. Lekarz nie jest funkcjonariuszem publicznym jak np. policjant, poseł, radny, sędzia, czy prokurator, jednak w określonych sytuacjach lekarzowi przysługuje ochrona prawa karnego tak […]

21 marca 2024

Realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia nieodłącznie wiąże się z możliwością kontroli przez NFZ, nierzadko nawet po kilku latach od zakończenia udzielania świadczeń. NFZ w ramach swoich uprawnień może badać m.in. zasadności wyboru leków, czy przestrzeganie zasad wystawiania recept na leki refundowane. NFZ sprawdza m.in. czy zostały zamieszczone odpowiednie wpisy w dokumentacji medycznej odzwierciadlające m.in. […]

14 marca 2024

Udzielanie pacjentowi / innym uprawnionym osobom informacji dot. stanu zdrowia pacjenta powinno bezwzględnie odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, zapewniających choćby minimalną dyskrecję i poufność, takich jako gabinet lekarski, czy dyżurka pielęgniarek. Ochrona danych medycznych, ma podstawowe znaczenie dla korzystania przez osobę z jej prawa do poszanowania życia prywatnego. Przypomnieć trzeba, że pacjent […]

6 marca 2024

W dniu 12 marca br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w założeniu ma zmienić system obsługi pacjentów zgłaszających się po pomoc medyczną do szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Od lat medycy alarmują, że nawet 80% […]

29 lutego 2024

Lekarz, gdy staje się podejrzanym, uzyskuje szczególne uprawnienia w toku postępowania karnego, które mają zapewnić mu możliwość obrony. Przypomnieć trzeba, że zgodnie z treścią art. 71 k.p.k. za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów (albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w […]

11 lutego 2024

Dokumentacja medyczna musi zawierać oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, w tym m.in. adres miejsca zamieszkania i numer PESEL pacjenta. Tak nakazuje wyraźnie art. 25 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta z 06.11.2008r. (u.p.p.). Przepis nie rozróżnia w żaden sposób dokumentacji, na taką dla pacjenta, który korzysta ze świadczeń finansowanych przez NFZ, od takiej […]

8 stycznia 2024

Przed udzieleniem odpowiedzi na wezwanie do zapłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia pieniężnego, warto na spokojnie przeanalizować treść i zarzuty zawarte w wezwaniu do zapłaty. Odpowiedź musi być bardzo mocno przemyślana. Wszystkie twierdzenia i wnioski zawarte w takim piśmie mogą zostać użyte w późniejszym procesie przeciwko jako lekarzowi, np. gdy lekarz prosi o obniżenie kwoty, czy też […]

3 stycznia 2024

Nasi Liderzy poprowadzą w styczniu 2024r. dwa szkolenia online dla lekarzy w ramach współpracy z Ośrodkiem Kształcenia NIL   1. Raportowanie zdarzeń medycznych w dn. 17 stycznia 2024r. -> adw. Damian Konieczny   2. Odpowiedzialność cywilnoprawna lekarza za błędy medyczne w dn. 23 stycznia 2024r. -> adw. Karol Kolankiewicz   ! ! Zapisz się już […]

5 grudnia 2023

Prawidłowe pozyskiwanie oświadczeń woli i innych oświadczeń od pacjenta  jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego lekarzy i podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Pacjent i jego przedstawiciel ustawowowy (np. rodzic małoletniego) składa różne oświadczenia już przed rozpoczęciem leczenia, później w toku leczenia, a nawet po zakończeniu leczenia. Wiele oświadczeń składanych jest w celu potwierdzenia realizacji […]

15 listopada 2023

Źle prowadzona dokumentacja obciąża lekarza i placówkę medyczną – niedające się usunąć braki w dokumentacji lekarskiej, np. brak adnotacji o odbytej wizycie, brak informacji o zleceniach, brak informacji o wystawieniu skierowania do specjalisty czy na badania, nie mogą być wykorzystywane w procesie cywilnym na niekorzyść pacjenta, który złożył pozew o zapłatę odszkodowania przeciwko lekarzowi, czy […]

25 października 2023

Przed udzieleniem jakiejkolwiek odpowiedzi na pozew warto na spokojnie przeanalizować treść i zarzuty zawarte w wezwaniu do zapłaty, w szczególności odpowiedzieć sobie na pytanie: kiedy nastąpiło zdarzenie, które miało wywołać szkodę? co konkretnie zarzuca pacjent ? czego oczekuje pacjent – czy uzasadnia dlaczego oczekuje takiej, a nie innej kwoty? czy i jakie przedkłada dowody na […]

13 października 2023

Nasi Liderzy Karol Kolankiewicz i Anna Karkut wracają ze szkoleniami z zakresu prawa medycznego dla lekarzy Kolejne szkolenie online w ramach COBIK NIL „Obrona przed żądaniami cywilnymi – praktyczne wskazówki” w dniu 17 października 2023 godz. 17:00-20:00   Podczas szkolenia omówimy następujące zagadnienia: odpowiedź na zgłoszenie roszczenia jak sądy oceniają poszczeólne dowody dokumentacja jako kluczowy […]

5 października 2023

W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst nowej ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Z zapowiedzi Ministra Zdrowia ustawa ma podnieść jakość świadczonych usług w opiece zdrowotne – „wymusić” na placówkach realizujących kontrakt z NFZ pewne standardy. Pośród wielu zapisów wskazano w jaki sposób będzie mierzona jakość w […]

4 września 2023

W ostatnich tygodniach Ministerstwo Zdrowia zintensyfikowało działania legislacyjne w obszarze wystawiania recept refundowanych i nierefundowanych, których efektem jest kilka wprowadzonych i planowanych nowelizacji przepisów. Zmiany dotyczą nie tylko szeroko komentowanej kwestii wystawiania recept Rpw, ale również zwykłych recept. recepty Rpw na nowych zasadach. Od 2 sierpnia 2023 r. diametralnie zmieniły się zasady wystawiania recept Rpw […]

20 lipca 2023

W dniu 27 lipca 2023r. godz. 17:00-20:00 nasz Lider adw. Karol Kolankiewicz przeprowadzi szkolenie dla Ośrodka Kształcenia NIL: Skarga do izby lekarskiej to jeszcze nie wyrok – jakie lekarz ma uprawnienia w postępowaniu? Program:  prawo do obrony, w tym korzystanie z pomocy obrońcy; składanie wyjaśnień i prawo do odmowy składania wyjaśnień i odmowy odpowiedzi na […]

11 lipca 2023

W dniu 19 lipca 2023r. godz. 17:00-20:00 nasi Liderzy adw. Karol Kolankiewicz i Anna Karkut przeprowadzą szkolenie dla Ośrodka Kształcenia NIL: Jak bezpiecznie wystawić receptę, zwolnienie lub zaświadczenie w drodze teleporady – ryzyka prawne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych „na odległość Celem szkolenia jest omówienie zagrożeń związanych z udzielaniem świadczeń w drodze telemedycyny, w tym: […]

17 maja 2023

Wykonywanie zawodu lekarza może powodować odpowiedzialność cywilną – w szczególności na skutek wyrządzenia uszczerbku na zdrowiu pacjenta, krzywdy w sferze psychicznej, czy też zawinionego naruszenia praw pacjenta. Jedną z najpopularniejszych form naprawienia szkody jest kierowane przez pacjentów żądanie zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, w szczególności za cierpienie związane z przedłużającym się leczeniem, obawą o […]

2 kwietnia 2023

Odpowiedź zależy od wielu czynników – lekarze przed decyzją powinni znać plusy i minusy każdego z rozwiązań – z punktu wiedzenia przepisów. Wybór formuły prawnej, w oparciu o którą lekarz udziela świadczeń zdrowotnych powinien być dokonany po uprzedniej dogłębnej analizie wad i zalet każdej z umów, powinien uwzględniać m.in.: preferencje indywidualne, etap rozwoju zawodowego, uwarunkowania […]

29 marca 2023

Jeden z naszych Liderów adw. Krzysztof Izdebski w ramach współpracy z Ośrodkiem Kształcenia NIL w dniu 11 kwietnia 2023r.  poprowadzi szkolenie w formie webinaru w godz. 16:00-19:00 „Lekarz przed prokuratorem i sądem jako świadek, pokrzywdzony i podejrzany/oskarżony ”   Podczas szkolenia zostaną przedstawione w formie praktycznych wskazówek: podstawowe zasady postępowania karnego, podstawowe uprawnienia i obowiązki […]

22 marca 2023

Prawidłowość wystawiania zwolnień lekarskich (orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby) podlega kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kontrolę wykonują lekarze orzecznicy ZUS (art. 59 i nast. ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Przypomnieć trzeba, że w toku kontroli lekarz orzecznik ZUS może m.in. zażądać […]

10 marca 2023

Lekarz i każdy inny podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta (art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 06.11.2008r. – u.p.p.). Stanowi to wypełnienie jednego z najbardziej podstawowych praw pacjenta jakim jest dostęp do dokumentacji dotyczącej jego […]

21 lutego 2023

Jest już dostępna najnowsza książka naszych Liderów Karola Kolankiewicz i Anny Karkut Zgoda na leczenie i inne oświadczenia pacjenta. Wzory pism z omówieniem Książka zawiera ponad 50 formularzy i wzorów najczęściej wykorzystywanych oświadczeń pacjenta składanych w całym procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. Praktyczny charakter zawartych wzorów i deklaracji uprości codzienne funkcjonowanie placówek medycznych. Książka jest przeznaczona […]

18 lutego 2023

Zasadą jest to, że lekarz może udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom za zgodą pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego). Lekarz jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, gdy przepisy konkretnych ustawy przewidują możliwość udzielenia informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom lub instytucjom. Jednym z takich wyjątków jest upoważnienie pacjenta do udzielania informacji […]

1 lutego 2023

Żaden przepis nie zabrania udzielania informacji o pacjencie nieprzytomnym osobie uprawnionej przez telefon, wymaga to jednak pewnej ostrożności w postępowaniu i znajomości wyjątków od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Jednym z takich wyjątków jest sytuacja, gdy pacjent jest nieprzytomny, wtedy lekarz udziela osobie bliskiej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, […]

24 stycznia 2023

             Jeden z naszych Liderów adw. Karol Kolankiewicz poprowadzi szkolenie „Jak mogę się bronić przed nieuzasadnionymi żądaniami odszkodowawczymi pacjentów” w dniu 15 lutego 2023r. w godz. 16:00-19:00.             Celem szkolenia jest przedstawienie w formie praktycznych wskazówek uprawnień i obowiązków, jakie ma lekarz w związku z roszczeniami o odszkodowania czy zadośćuczynienie w sprawach cywilnych.             […]

18 stycznia 2023

Lekarz posiada uprawnienia do wystawienia rozlicznych dokumentów, które mają znaczenie prawne, np. wystawiając zwolnienie lekarskie potwierdza, że pracownik nie może się stawić w pracy i jego nieobecność jest usprawiedliwiona, a dalszym skutkiem tego stanu rzeczy jest wypłata świadczenia z tytułu choroby. Poświadczając nieprawdę np. „na życzenie” pacjenta może narazić się na zarzut popełnienia przestępstwa z […]

10 stycznia 2023

W grudniu ub. roku Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział zmiany w organizacji pracy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR), które mają spowodować zmniejszenie kolejek i tym samym skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie przez pacjentów zgłaszających się do SOR po pomoc medyczną. Minister proponuje umieszczenie punktów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ) przy każdej Izbie Przyjęć i przy […]

14 grudnia 2022

W ostatnich dwóch latach przeprowadziliśmy ponad 30 różnorodnych szkoleń, w tym: dotyczące uprawnień lekarza: Uprawnienia lekarza – wybrane zagadnienia prawne Lekarz w internecie – wybrane zagadnienia prawne  Jak się bronić w sprawie cywilnej przed roszczeniami pacjenta? Jakie lekarz ma prawa w wybranych sytuacjach? Kiedy lekarz może odmówić lub przerwać leczenie? Obrona dobrego imienia i czci […]

12 października 2022

W dniu 14 września 2022 r. Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił sejmowej Komisji Zdrowia sprawozdanie z przestrzegania praw pacjenta w 2021 r. Z perspektywy statystycznej sprawozdanie uwidacznia trwającą od 2017 r. tendencję wzrostową odnośnie liczby zgłoszeń kierowanych do RPP oraz stwierdzanych naruszeń praw pacjenta. W roku 2021 wpłynęło 164 tys. zgłoszeń, a rok wcześniej 135,5 tys.(wzrost […]

1 października 2022

Wychodząc naprzeciw potrzebom coraz liczniejszej grupy cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy, którzy chcą wykonywać zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki czy położnej w Polsce, przygotowaliśmy poradnik przybliżający podstawowe zagadnienia prawne regulujące wykonywanie tych zawodów. W założeniu poradnik ma stanowić podstawową pomoc dla osób mających wykształcenie medyczne zdobyte w innym kraju niż Polska, chcących wykonywać zawód lekarza […]

30 września 2022

Nasz Lider – Karol Kolankiewicz przedstawił zagadnienie – Kryzys kadrowy w ochronie zdrowia – jak poprawić sytuację? -> podczas konferencji „Zmiany w ochronie zdrowia”, zorganizowanej w dniu 29 września 2022r. przez znakomite wydawnictwo Wolters Kluwer Polska w Warszawie. W trakcie wystąpienia przedstawił plusy i ryzyka związane z działaniami, które mają pomóc przełamać braki kadrowe, w […]

5 sierpnia 2022

Jedną z podstawowych przesłanek przyznania cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty jest posiadanie : a) dyplomu lekarza albo lekarza dentysty – wydany przez polską szkołę wyższą lub w innym państwie członkowskim UE; b) lub dyplomu lekarza albo lekarza dentysty – wydanego w innym państwie niż państwo […]

28 lipca 2022

Prawidłowe pozyskiwanie oświadczeń woli i innych oświadczeń pacjenta  jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych i osób wykonujących zawody medyczne, w tym lekarzy: z uwagi na możliwość potwierdzenia prawidłowej realizacji praw pacjenta; dla celów późniejszych kontroli prowadzonych przez uprawnione organy i instytucje (np. przez Rzecznika Praw Pacjenta, NFZ, czy Ministra Zdrowia); […]

31 maja 2022

Eksperci ISPOZ w ramach współpracy z Naczelną Izbą Lekarską – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska medycznego – są gotowi do przeprowadzenia szkoleń na żądanie dla konkretnych grup lekarzy w dogodnym dla Państwa czasie i miejscu. Mogą to być warsztaty online lub szkolenia stacjonarne. Przykładowe tematy: Jak wykorzystać dokumentację medyczną w obronie lekarza? Jak lekarz ma chronić […]

4 marca 2022

Medialne zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia o dodatkowym uproszczeniu możliwości pracy w Polsce przez medyków z Ukrainy, to humanitarny krok w dobrym kierunku, jednak trzeba zrobić wszystko, aby lekarze czy pielęgniarki z Ukrainy mogli w pełni wykorzystać posiadane kwalifikacje i umiejętności, ale jednocześnie, aby było to BEZPIECZNE DLA PACJENTÓW i dla samych lekarzy i pielęgniarek.    […]

27 lutego 2022

Tragiczna sytuacja trwającej od kilku dni wojny na terytorium Ukrainy, wpływa także na los lekarzy pochodzących z Ukrainy, którzy na terenie naszego kraju wykonują zawód lekarza lub dopiero planują rozpocząć jego wykonywanie. Lekarze zwracają się do nas prawników o informacje prawne, w szczególności, jak mogą się zachować z punktu widzenia prawa –  w sytuacji, gdy […]


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.