STREFA MENEDŻERA11 lutego 2024

Dokumentacja medyczna musi zawierać oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, w tym m.in. adres miejsca zamieszkania i numer PESEL pacjenta. Tak nakazuje wyraźnie art. 25 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta z 06.11.2008r. (u.p.p.). Przepis nie rozróżnia w żaden sposób dokumentacji, na taką dla pacjenta, który korzysta ze świadczeń finansowanych przez NFZ, od takiej […]

8 stycznia 2024

Przed udzieleniem odpowiedzi na wezwanie do zapłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia pieniężnego, warto na spokojnie przeanalizować treść i zarzuty zawarte w wezwaniu do zapłaty. Odpowiedź musi być bardzo mocno przemyślana. Wszystkie twierdzenia i wnioski zawarte w takim piśmie mogą zostać użyte w późniejszym procesie przeciwko jako lekarzowi, np. gdy lekarz prosi o obniżenie kwoty, czy też […]

3 stycznia 2024

Nasi Liderzy poprowadzą w styczniu 2024r. dwa szkolenia online dla lekarzy w ramach współpracy z Ośrodkiem Kształcenia NIL   1. Raportowanie zdarzeń medycznych w dn. 17 stycznia 2024r. -> adw. Damian Konieczny   2. Odpowiedzialność cywilnoprawna lekarza za błędy medyczne w dn. 23 stycznia 2024r. -> adw. Karol Kolankiewicz   ! ! Zapisz się już […]

5 grudnia 2023

Prawidłowe pozyskiwanie oświadczeń woli i innych oświadczeń od pacjenta  jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego lekarzy i podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Pacjent i jego przedstawiciel ustawowowy (np. rodzic małoletniego) składa różne oświadczenia już przed rozpoczęciem leczenia, później w toku leczenia, a nawet po zakończeniu leczenia. Wiele oświadczeń składanych jest w celu potwierdzenia realizacji […]

15 listopada 2023

Źle prowadzona dokumentacja obciąża lekarza i placówkę medyczną – niedające się usunąć braki w dokumentacji lekarskiej, np. brak adnotacji o odbytej wizycie, brak informacji o zleceniach, brak informacji o wystawieniu skierowania do specjalisty czy na badania, nie mogą być wykorzystywane w procesie cywilnym na niekorzyść pacjenta, który złożył pozew o zapłatę odszkodowania przeciwko lekarzowi, czy […]

25 października 2023

Przed udzieleniem jakiejkolwiek odpowiedzi na pozew warto na spokojnie przeanalizować treść i zarzuty zawarte w wezwaniu do zapłaty, w szczególności odpowiedzieć sobie na pytanie: kiedy nastąpiło zdarzenie, które miało wywołać szkodę? co konkretnie zarzuca pacjent ? czego oczekuje pacjent – czy uzasadnia dlaczego oczekuje takiej, a nie innej kwoty? czy i jakie przedkłada dowody na […]

13 października 2023

Nasi Liderzy Karol Kolankiewicz i Anna Karkut wracają ze szkoleniami z zakresu prawa medycznego dla lekarzy Kolejne szkolenie online w ramach COBIK NIL „Obrona przed żądaniami cywilnymi – praktyczne wskazówki” w dniu 17 października 2023 godz. 17:00-20:00   Podczas szkolenia omówimy następujące zagadnienia: odpowiedź na zgłoszenie roszczenia jak sądy oceniają poszczeólne dowody dokumentacja jako kluczowy […]

5 października 2023

W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst nowej ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Z zapowiedzi Ministra Zdrowia ustawa ma podnieść jakość świadczonych usług w opiece zdrowotne – „wymusić” na placówkach realizujących kontrakt z NFZ pewne standardy. Pośród wielu zapisów wskazano w jaki sposób będzie mierzona jakość w […]

4 września 2023

W ostatnich tygodniach Ministerstwo Zdrowia zintensyfikowało działania legislacyjne w obszarze wystawiania recept refundowanych i nierefundowanych, których efektem jest kilka wprowadzonych i planowanych nowelizacji przepisów. Zmiany dotyczą nie tylko szeroko komentowanej kwestii wystawiania recept Rpw, ale również zwykłych recept. recepty Rpw na nowych zasadach. Od 2 sierpnia 2023 r. diametralnie zmieniły się zasady wystawiania recept Rpw […]

20 lipca 2023

W dniu 27 lipca 2023r. godz. 17:00-20:00 nasz Lider adw. Karol Kolankiewicz przeprowadzi szkolenie dla Ośrodka Kształcenia NIL: Skarga do izby lekarskiej to jeszcze nie wyrok – jakie lekarz ma uprawnienia w postępowaniu? Program:  prawo do obrony, w tym korzystanie z pomocy obrońcy; składanie wyjaśnień i prawo do odmowy składania wyjaśnień i odmowy odpowiedzi na […]

11 lipca 2023

W dniu 19 lipca 2023r. godz. 17:00-20:00 nasi Liderzy adw. Karol Kolankiewicz i Anna Karkut przeprowadzą szkolenie dla Ośrodka Kształcenia NIL: Jak bezpiecznie wystawić receptę, zwolnienie lub zaświadczenie w drodze teleporady – ryzyka prawne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych „na odległość Celem szkolenia jest omówienie zagrożeń związanych z udzielaniem świadczeń w drodze telemedycyny, w tym: […]

17 maja 2023

Wykonywanie zawodu lekarza może powodować odpowiedzialność cywilną – w szczególności na skutek wyrządzenia uszczerbku na zdrowiu pacjenta, krzywdy w sferze psychicznej, czy też zawinionego naruszenia praw pacjenta. Jedną z najpopularniejszych form naprawienia szkody jest kierowane przez pacjentów żądanie zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, w szczególności za cierpienie związane z przedłużającym się leczeniem, obawą o […]

2 kwietnia 2023

Odpowiedź zależy od wielu czynników – lekarze przed decyzją powinni znać plusy i minusy każdego z rozwiązań – z punktu wiedzenia przepisów. Wybór formuły prawnej, w oparciu o którą lekarz udziela świadczeń zdrowotnych powinien być dokonany po uprzedniej dogłębnej analizie wad i zalet każdej z umów, powinien uwzględniać m.in.: preferencje indywidualne, etap rozwoju zawodowego, uwarunkowania […]

29 marca 2023

Jeden z naszych Liderów adw. Krzysztof Izdebski w ramach współpracy z Ośrodkiem Kształcenia NIL w dniu 11 kwietnia 2023r.  poprowadzi szkolenie w formie webinaru w godz. 16:00-19:00 „Lekarz przed prokuratorem i sądem jako świadek, pokrzywdzony i podejrzany/oskarżony ”   Podczas szkolenia zostaną przedstawione w formie praktycznych wskazówek: podstawowe zasady postępowania karnego, podstawowe uprawnienia i obowiązki […]

22 marca 2023

Prawidłowość wystawiania zwolnień lekarskich (orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby) podlega kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kontrolę wykonują lekarze orzecznicy ZUS (art. 59 i nast. ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Przypomnieć trzeba, że w toku kontroli lekarz orzecznik ZUS może m.in. zażądać […]

10 marca 2023

Lekarz i każdy inny podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta (art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 06.11.2008r. – u.p.p.). Stanowi to wypełnienie jednego z najbardziej podstawowych praw pacjenta jakim jest dostęp do dokumentacji dotyczącej jego […]

21 lutego 2023

Jest już dostępna najnowsza książka naszych Liderów Karola Kolankiewicz i Anny Karkut Zgoda na leczenie i inne oświadczenia pacjenta. Wzory pism z omówieniem Książka zawiera ponad 50 formularzy i wzorów najczęściej wykorzystywanych oświadczeń pacjenta składanych w całym procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. Praktyczny charakter zawartych wzorów i deklaracji uprości codzienne funkcjonowanie placówek medycznych. Książka jest przeznaczona […]

18 lutego 2023

Zasadą jest to, że lekarz może udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom za zgodą pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego). Lekarz jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, gdy przepisy konkretnych ustawy przewidują możliwość udzielenia informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom lub instytucjom. Jednym z takich wyjątków jest upoważnienie pacjenta do udzielania informacji […]

1 lutego 2023

Żaden przepis nie zabrania udzielania informacji o pacjencie nieprzytomnym osobie uprawnionej przez telefon, wymaga to jednak pewnej ostrożności w postępowaniu i znajomości wyjątków od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Jednym z takich wyjątków jest sytuacja, gdy pacjent jest nieprzytomny, wtedy lekarz udziela osobie bliskiej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, […]

24 stycznia 2023

             Jeden z naszych Liderów adw. Karol Kolankiewicz poprowadzi szkolenie „Jak mogę się bronić przed nieuzasadnionymi żądaniami odszkodowawczymi pacjentów” w dniu 15 lutego 2023r. w godz. 16:00-19:00.             Celem szkolenia jest przedstawienie w formie praktycznych wskazówek uprawnień i obowiązków, jakie ma lekarz w związku z roszczeniami o odszkodowania czy zadośćuczynienie w sprawach cywilnych.             […]

18 stycznia 2023

Lekarz posiada uprawnienia do wystawienia rozlicznych dokumentów, które mają znaczenie prawne, np. wystawiając zwolnienie lekarskie potwierdza, że pracownik nie może się stawić w pracy i jego nieobecność jest usprawiedliwiona, a dalszym skutkiem tego stanu rzeczy jest wypłata świadczenia z tytułu choroby. Poświadczając nieprawdę np. „na życzenie” pacjenta może narazić się na zarzut popełnienia przestępstwa z […]

10 stycznia 2023

W grudniu ub. roku Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział zmiany w organizacji pracy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR), które mają spowodować zmniejszenie kolejek i tym samym skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie przez pacjentów zgłaszających się do SOR po pomoc medyczną. Minister proponuje umieszczenie punktów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ) przy każdej Izbie Przyjęć i przy […]

14 grudnia 2022

W ostatnich dwóch latach przeprowadziliśmy ponad 30 różnorodnych szkoleń, w tym: dotyczące uprawnień lekarza: Uprawnienia lekarza – wybrane zagadnienia prawne Lekarz w internecie – wybrane zagadnienia prawne  Jak się bronić w sprawie cywilnej przed roszczeniami pacjenta? Jakie lekarz ma prawa w wybranych sytuacjach? Kiedy lekarz może odmówić lub przerwać leczenie? Obrona dobrego imienia i czci […]

12 października 2022

W dniu 14 września 2022 r. Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił sejmowej Komisji Zdrowia sprawozdanie z przestrzegania praw pacjenta w 2021 r. Z perspektywy statystycznej sprawozdanie uwidacznia trwającą od 2017 r. tendencję wzrostową odnośnie liczby zgłoszeń kierowanych do RPP oraz stwierdzanych naruszeń praw pacjenta. W roku 2021 wpłynęło 164 tys. zgłoszeń, a rok wcześniej 135,5 tys.(wzrost […]

1 października 2022

Wychodząc naprzeciw potrzebom coraz liczniejszej grupy cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy, którzy chcą wykonywać zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki czy położnej w Polsce, przygotowaliśmy poradnik przybliżający podstawowe zagadnienia prawne regulujące wykonywanie tych zawodów. W założeniu poradnik ma stanowić podstawową pomoc dla osób mających wykształcenie medyczne zdobyte w innym kraju niż Polska, chcących wykonywać zawód lekarza […]

30 września 2022

Nasz Lider – Karol Kolankiewicz przedstawił zagadnienie – Kryzys kadrowy w ochronie zdrowia – jak poprawić sytuację? -> podczas konferencji „Zmiany w ochronie zdrowia”, zorganizowanej w dniu 29 września 2022r. przez znakomite wydawnictwo Wolters Kluwer Polska w Warszawie. W trakcie wystąpienia przedstawił plusy i ryzyka związane z działaniami, które mają pomóc przełamać braki kadrowe, w […]

5 sierpnia 2022

Jedną z podstawowych przesłanek przyznania cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty jest posiadanie : a) dyplomu lekarza albo lekarza dentysty – wydany przez polską szkołę wyższą lub w innym państwie członkowskim UE; b) lub dyplomu lekarza albo lekarza dentysty – wydanego w innym państwie niż państwo […]

28 lipca 2022

Prawidłowe pozyskiwanie oświadczeń woli i innych oświadczeń pacjenta  jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych i osób wykonujących zawody medyczne, w tym lekarzy: z uwagi na możliwość potwierdzenia prawidłowej realizacji praw pacjenta; dla celów późniejszych kontroli prowadzonych przez uprawnione organy i instytucje (np. przez Rzecznika Praw Pacjenta, NFZ, czy Ministra Zdrowia); […]

31 maja 2022

Eksperci ISPOZ w ramach współpracy z Naczelną Izbą Lekarską – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska medycznego – są gotowi do przeprowadzenia szkoleń na żądanie dla konkretnych grup lekarzy w dogodnym dla Państwa czasie i miejscu. Mogą to być warsztaty online lub szkolenia stacjonarne. Przykładowe tematy: Jak wykorzystać dokumentację medyczną w obronie lekarza? Jak lekarz ma chronić […]

4 marca 2022

Medialne zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia o dodatkowym uproszczeniu możliwości pracy w Polsce przez medyków z Ukrainy, to humanitarny krok w dobrym kierunku, jednak trzeba zrobić wszystko, aby lekarze czy pielęgniarki z Ukrainy mogli w pełni wykorzystać posiadane kwalifikacje i umiejętności, ale jednocześnie, aby było to BEZPIECZNE DLA PACJENTÓW i dla samych lekarzy i pielęgniarek.    […]

27 lutego 2022

Tragiczna sytuacja trwającej od kilku dni wojny na terytorium Ukrainy, wpływa także na los lekarzy pochodzących z Ukrainy, którzy na terenie naszego kraju wykonują zawód lekarza lub dopiero planują rozpocząć jego wykonywanie. Lekarze zwracają się do nas prawników o informacje prawne, w szczególności, jak mogą się zachować z punktu widzenia prawa –  w sytuacji, gdy […]

16 lutego 2022

Lekarz przy podejmowaniu decyzji o wydaniu orzeczenia o stanie zdrowia (w tym zwolnienia lekarskiego) powinien być wolny od nacisków przełożonych, pacjentów, ich opiekunów i osób trzecich. Konieczne jest zachowanie autonomii lekarza w tych działaniach. Przypomnieć trzeba, że wydawanie orzeczeń i opinii o stanie zdrowia jest jednym z przejawów wykonywania zawodu lekarza. Orzekanie o czasowej niezdolności […]

9 lutego 2022

„Bardzo praktyczna i pomocna w codziennej lekarskiej pracy„ „Obszerny i wynikający z samorządowego doświadczenia zakres poruszanych tematów, omówionych zwięzłym i przystępnym językiem, opatrzonych komentarzami doświadczonych lekarzy i zestawami pytań umożliwiających sprawdzenie nabytej wiedzy”  „Książki dotyczące prawa medycznego są w większości nudne. Napisane trudnym prawniczym językiem, w oparciu o doświadczenia akademickie i sądowe, rzadko dają lekarzom […]

31 stycznia 2022

Eksperci ISPOZ ponownie poprowadzą szkolenia dla lekarzy w ramach współpracy z Naczelną Izbą Lekarską w Warszawie. W miesiącu lutym 2022r. zapraszamy na następujące szkolenia: 1 lutego godz. 16-19 Uprawnienia lekarza – wybrane zagadnienia prawne Prowadzący: adw. Karol Kolankiewicz i mgr Anna Karkut szczegóły https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/411-uprawnienia-lekarza-wybrane-zagadnienia-prawne 8 lutego godz. 16-19 Lekarz w internecie – wybrane zagadnienia prawne Prowadzący: […]

27 stycznia 2022

Od dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniony został – w dość zasadniczy sposób – model opieki nad pacjentem powyżej 60 roku życia, z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i skierowanym do odbycia izolacji w warunkach domowych. Wprowadzony m.in. nakaz, aby taki pacjent został zbadany przez lekarza „nie później niż przed upływem 48 godzin odbywania tej izolacji”. […]

25 stycznia 2022

Lekarz cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej nie ma prawa używania na pieczątce lekarskiej tytułu specjalisty uzyskanego poza polskim systemem / unijnym systemem uznawania kwalifikacji, gdyż taki tytuł mu nie przysługuje – poza przypadkami wyraźnie przewidującymi taka możliwość. Polskie przepisy wyraźnie wskazują, kiedy lekarz może uzyskać i posługiwać się tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, w szczególności: […]

18 stycznia 2022

Lekarz udzielając świadczeń zdrowotnych w drodze teleporady, tzn. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności powinien pamiętać, że w każdym wypadku powinien postępować zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej przy wykorzystaniu dostępnych metod i środków. W każdym przypadku przed podjęciem decyzji o udzieleniu świadczenia w drodze teleporady lekarz powinien zastanowić się, czy u tego konkretnego […]

13 grudnia 2021

W ramach tzw. Polskiego Ładu ustawodawca wprowadzi w najbliższych miesiącach liczne zmiany podatkowe, które dotyczą również praktycznych aspektów prowadzenia działalności leczniczej w formie indywidualnych lub grupowych praktyk i podmiotów leczniczych. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku przyjmowania przez przedsiębiorców płatności bezgotówkowych. Zmiany od 1 stycznia 2022r. Z początkiem roku wszyscy przedsiębiorcy, w tym również lekarze […]

11 grudnia 2021

W ostatnich miesiącach Minister Zdrowia już dwukrotnie zmieniał polecenie skierowane do Prezesa NFZ, którego celem jest wypłata dodatków dla osób wykonujących zawody medyczne z tytułu pracy z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2. Zmiany te można podzielić na dwa okresy: od 1 czerwca 2021r. do 31 października 2021r. We wskazanym okresie dodatek COVID-19 przysługuje wyłącznie […]

24 listopada 2021

W momencie uchylenia stanu epidemii przez Ministra Zdrowia wygaśnie warunkowe prawo wykonywania zawodu. Oznacza to, że każdy lekarz z warunkowym prawem nie będzie mógł już wykonywać zawodu lekarza / lekarza dentysty. Warunkowe prawo  uprawnia bowiem do wykonywania zawodu lekarza wyłącznie w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – tak stanowi art. 7 ust. 9 ustawy z […]


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.