Newsy

graphic-3487753_640.png

Po zmianach przepisów lekarz dentysta będzie mógł udzielać świadczeń zdrowotnych zastrzeżonych dotąd dla lekarzy (nowy art. 2 ust. 2b ustawy z 05.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty) okresie aktualnie obowiązującego stanu epidemii -> także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (nowe brzmienie art. 2 ust. 4 ww. ustawy o zawodach lekarza).

Takie zmiany wprowadza ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych – obecnie skierowana do prac w Senacie (druk senacki nr 279).

Sejm najwidoczniej „nie zauważył” że zawód lekarza dentysty jest zawodem odrębnym w stosunku do zawodu lekarza. Stąd też w dotychczasowych przepisach mamy rozróżnienie w zakresie działań stricte medycznych:

-> sfera działalność lekarza: udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacji chorych, udzielanie porad lekarskich, wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 05.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty);

-> sfera działalności lekarza dentysty: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych (art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 05.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

Oczywiście będą nieliczne zakresy działalności dla obu zawodów choćby częściowo się pokrywające (np. chirurgia szczękowo-twarzowa, która występuje zarówno jako specjalizacja lekarska, jak i lekarza dentysty).

Sejm nie wziął pod uwagę tak podstawowej kwestii jak istotne różnice w programie kształcenia w obu tych zawodach.

Wprowadzenie zmiany w życie doprowadzi do sytuacji, w której lekarz dentysta będzie „mógł” zająć się udzielaniem świadczeń zdrowotnych, wykraczających poza posiadane kwalifikacje, czy umiejętności, np. pacjentom w ramach oddziałów pediatrycznych, onkologicznych czy kardiologicznych wyznaczonych do walki z COVID-19, rehabilitacją pacjentów po przebytym zachorowaniu na COVID-19, wydawaniem orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, przeprowadzać badanie lekarskie osoby zatrzymanej, a nawet musiałby stwierdzać zgon pacjenta.

Sejm „przeoczył” oczywistości, że żaden lekarz czy lekarz dentysta nie jest w stanie posiadać umiejętności w każdym zakresie medycyny. Zważyć trzeba, że każdy lekarz i każdy lekarz dentysta ma obowiązek wykonywać swój zawód także zgodnie z zasadami etyki zawodu (art. 4 ww. ustawy o zawodach lekarza). Oznacza to obowiązek respektowania art. 10 KEL, który jednoznacznie stanowi, że lekarz nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe przy wykonywaniu czynności diagnostycznych, zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych (oczywiście z wyjątkiem nagłych wypadków i ciężkich zachorowań, gdy zwłoka może zagrażać zdrowiu lub życiu chorego).

Wprowadzenia tego przepisu nie może uzasadniać stanem epidemii i brakiem kadry medycznej. W przyszłości doprowadzić to może do wydawania skierowań lekarzom dentystom do walki z epidemią -> to realne ryzyko odpowiedzialności karnej, cywilnej czy zawodowej ponoszonej przez lekarzy dentystów -> za wykonywanie czynności lekarskich, do których lek. dentyści mogą nie być / nie są przygotowani zarówno w ramach odbytego kształcenia, jak i w ramach posiadanego doświadczenia zawodowego.

Konieczne jest co najmniej dookreślenie, że ewentualne udzielanie świadczeń przez lek. dentystę – w czasie epidemii – dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy zachodzi konieczność natychmiastowego udzielenia pomocy, tzn. gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

adwokat Karol Kolankiewicz

———-
Karol Kolankiewicz jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku; współzałożycielem Instytutu – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia; od 2008 roku nieprzerwanie świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku; świadczy także usługi doradztwa prawnego dla podmiotów leczniczych; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych, odszkodowawczych oraz związanych z ochroną dóbr osobistych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego m.in. dla Pomorskiego Magazynu Lekarskiego, Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, czy Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.


tooth-4023604_640.jpg

Ministerstwo Zdrowia w dniu 24 marca 2020r. opublikowało pisemne zalecenia przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji epidemii koronawirusem COVID-19. Poszczególne zapisy powyższych rekomendacji wymagają jednak szczegółowej analizy dokonanej przez samo środowisko stomatologiczne (zalecenia-postępowanie-stomatologiczne)

Nadal rekomendowane jest ograniczenie działalności gabinetów stomatologicznych.

Rekomenduje się w pierwszej kolejności telefoniczną weryfikację przyczyny zgłoszenia się do gabinetu w celu umożliwienia udzielenia pomocy tym pacjentom, którzy wymagają udzielenia pilnej interwencji medycznej (przypadki bólowe, poważne schorzenia, jak np. wszelkie ropnie i stany ropne przewlekłe).

Powyższe rekomendacje w szczególności:
– dokonują rozdzielenia schematów postępowania w zależności od tego, czy pacjent jest podejrzany o zakażenie koronawirusem, czy też nie;
– zawierają wskazówki co do wymaganych zabezpieczeń dla gabinetów;
– opisują schematy postępowania w bezpośredniej pracy z pacjentem.

Wskazać trzeba, że każdy stomatolog powinien indywidualnie rozważyć, czy jest w stanie spełnić powyższe zalecenia – w trosce o zdrowie i życie pacjentów, pracowników oraz członków ich rodzin, w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji koronowirusa COVID-19, w związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz wyjątkową dynamikę rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem COVID-19.

Pod rozwagę należy poddać zarówno dalsze udzielanie świadczeń, jak i zawieszenie, w szczególności z uwagi na możliwość zapewnienia dla siebie jak i personelu pomocniczego środków ochrony osobistej (m.in. rękawice, specjalne maski, fartuchy, okulary ochronne, przyłbice), bądź brak takiej możliwości, ale także z uwagi na warunki lokalowe, które w każdym gabinecie będą nieco inne (m.in. w kontekście zapobiegania ryzyku zarażenia się wzajemnie pacjentów oczekujących na wizytę w poczekalni).

Odrębny problem stanowią świadczenia stomatologiczne realizowane na podstawie kontraktu z NFZ. Przypomnieć trzeba, że zgodnie z § 9 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ograniczeniu działalności lub też o całkowitym czasowym faktycznym zawieszeniu (brak przyjmowania pacjentów) należy niezwłocznie powiadomić właściwy oddziały wojewódzki NFZ. Warto też podjąć działania, aby każdemu z pacjentów przekazać powyższą informację o czasowym wstrzymaniu udzielania świadczeń.

Karol Kolankiewicz
adwokat, Prezes Zarządu ISPOZ

————–
od 2008 roku nieprzerwanie świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych, odszkodowawczych oraz związanych z ochroną dóbr osobistych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych;


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.