Newsy

No more posts

Październik 23, 2019 NFZ0

Nie trzeba nikogo przekonywać, że system informacji o pacjentach oczekujących na wykonanie świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 19a -23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tzw. nowy system kolejkowy jest mocno rozbudowany i jeszcze bardziej skomplikowany niż był do tej pory.

W codziennej działalności piętrzą się trudności występujące z interpretacją ww. przepisów oraz właściwym ich wdrożeniem w praktyce przy wdrożeniu tego systemu, sygnalizowanych zarówno przez świadczeniodawców, jak i dostawców systemów informatycznych.

Uzyskanie możliwie jasnych wymagań, interpretacji i uwagi jest konieczne dla prawidłowego skonfigurowania systemów informatycznych służących do gromadzenia przez świadczeniodawców i przekazywania informacji do NFZ o pacjentach oczekujących na realizację świadczeń opieki zdrowotnej.

Postanowiliśmy zatem formalnie wystąpić o stosowne wyjaśnienia do 3 instytucji, które w tym zakresie mogą i powinny pomóc, tzn. do Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. W pierwszej kolejności zadane ww. instytucjom następujące pytania:

  1.           jak należy rozumieć zakres dwóch bliskoznacznych pojęć „lista oczekujących” i „harmonogram przyjęć” i jakie są korelacje między zakresami obu tych pojęć
  2. czy pacjenci leczeni na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO) powinni być umieszczani na odrębnie wydzielonej  liście oczekujących, czy też mogą być wpisywani do jednej wspólnej listy oczekujących na świadczenia danego rodzaju w konkretnej komórce i jednocześnie oznaczani kategorią wskazaną w art. 19a ust. 4 pkt. 3) lit. c ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej?
  3. czy wyodrębnienie pacjenta leczonego na podstawie karty DILO z jednej wspólnej listy (dla danego zakresu świadczeń) poprzez przypisanie kategorii „oczekujący objęty diagnostyką onkologiczną lub leczeniem onkologicznym na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego” może być uznane za prawidłowe ?
  4.           jak należy rozumieć pojęcie „kontynuujący leczenie” w rozumieniu art. 19a ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 pkt. 3 lit. e) lit. c ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej)?

Zainteresowanych dalszymi szczegółami ww. zapytań zapraszamy do naszej zakładki ispoz.pl/aktualności/legislacja.

Zachęcamy także do zgłaszania do ISPOZ kolejnych pytań i wątpliwości związanych z tzw. nowym systemem kolejkowym – za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].

 

 

Anna Karkut                                                                      Karol Kolankiewicz

menedżer służby zdrowia                                                          adwokat

 

 



Marzec 30, 2019 NFZ0

W tym tygodniu w mediach pojawiła się informacja ze strony przedstawiciela Narodowy Fundusz Zdrowia, jakoby niedopuszczalne było zapisywanie pacjenta na odległy termin leczenia bez poinformowania go o możliwości wcześniejszego wykonania zabiegu w innych placówkach w terminie znacznie krótszym. Wypowiedź ta miała bezpośredni związek z historią 86-letniej kobiety pokazaną w Faktach TVN. Pacjentka ta od czterech lat czekała na operację usunięcia zaćmy i jaskry, ale gdy zbliżał się wyznaczony na czerwiec tego roku termin zabiegu, otrzymała od placówki zawiadomienie o  przesunięciu terminu o kolejne 9 lat.



Marzec 19, 2019 InneNFZ0

Każdy podmiot, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu z NFZ, musi pamiętać, że jednym z podstawowych obowiązków jest udzielanie świadczeń zgodnie z określonym w umowie harmonogramem oraz planem rzeczowo-finansowym > przez cały okres obowiązywania umowy (§ 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rozp. o.w.u.).  



Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki przygotował zmiany w opiece medycznej nad młodymi adeptami sportu, które mają wejść w życie od 1 marca br., a zawarte są w nowelizacjach trzech rozporządzeń regulujących te kwestie.

Mając na uwadze alarmujące dane o kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, słusznym wydaje się podjęcie działań mających zachęcić do uprawiania różnych dyscyplin sportu. Jednym z elementów tych działań jest ułatwienie uzyskania orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sportu, gdyż w wielu przypadkach stanowi to formalną przeszkodę w rozpoczęciu albo kontynuowaniu aktywności sportowej, zwłaszcza amatorskiej.


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.