Newsy

IMG_7546-1200x800.jpg

Źle prowadzona dokumentacja obciąża lekarza i placówkę medyczną – niedające się usunąć braki w dokumentacji lekarskiej, np. brak adnotacji o odbytej wizycie, brak informacji o zleceniach, brak informacji o wystawieniu skierowania do specjalisty czy na badania, nie mogą być wykorzystywane w procesie cywilnym na niekorzyść pacjenta, który złożył pozew o zapłatę odszkodowania przeciwko lekarzowi, czy placówce medycznej. Nierzetelnie prowadzona dokumentacja nie przyda się w ramach obrony w sprawach karnych. Powszechnie przyjmuje się, że skoro to lekarz ma prawny obowiązek rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej, to nieprawidłowości w zakresie dokumentacji medycznej, są okolicznością obciążającą lekarza.

Wyłącznie rzetelnie prowadzona dokumentacja medyczna stanowi kluczowy element obrony nie w sprawach cywilnych, w sprawach karnych i z zakresu odpowiedzialności zawodowej. Sądy przyjmują, że skoro w dokumentacji medycznej nie odnotowano wykonania pewnych zabiegów i gdy nie ma innych przekonywających dowodów na ich wykonanie (np. zeznań świadków), to należy przyjąć, iż ich nie wykonano.

Nieprawidłowo prowadzona dokumentacja może spowodować dodatkowy problem – w jednej ze spraw Sąd Najwyższy wskazał, że dokumentacja medyczna, która utrudnia uzyskanie rzetelnej informacji o stanie zdrowia może dodatkowo uzasadniać zasądzenie zadośćuczynienia na rzecz pacjenta. Przez prawo do informacji realizuje się cel, jakim jest stworzenie pacjentowi warunków do świadomego podejmowania decyzji w procesie leczenia. Źródłem informacji o stanie zdrowia pacjenta jest przede wszystkim dokumentacja medyczna, a nie tylko informacja ustna pochodząca od lekarza lub innej osoby upoważnionej. Prawo do informacji prawdziwej, kompletnej, całościowej, wyczerpującej, odnoszącej się do stanu zdrowia, jako realizacja prawa każdego człowieka do prawdy, oznacza, że również dokument, który jest źródłem tej informacji powinien mieć wskazane cechy i są to cechy niezależne od wymagań stawianych dokumentacji medycznej w przepisach administracyjnych (vide: wyrok SN z 24.01.2020 r. III CSK 264/17).

adwokat Karol Kolankiewicz

————————–
Karol Kolankiewicz, adwokat; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych; nieprzerwanie do 2009r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych;
Współautor publikacji książkowych:
„Kodeks Etyki Lekarskiej. Komentarz” (2021),
„Prawo medyczne dla lekarzy. Wybrane zagadnienia” (2021),
„Wykonywanie zawodów lekarza i pielęgniarki w Polsce przez medyków z Ukrainy. Poradnik dwujęzyczny” (2022),
„Zgoda na leczenie i inne oświadczenia pacjenta. Wzory pism z omówieniem” (2023).


Kolankiewicz-K.-_7545-1200x800-1.jpg

W dniu 27 lipca 2023r. godz. 17:00-20:00 nasz Lider adw. Karol Kolankiewicz przeprowadzi szkolenie dla Ośrodka Kształcenia NIL:

Skarga do izby lekarskiej to jeszcze nie wyrok

– jakie lekarz ma uprawnienia w postępowaniu?

Program: 

 • prawo do obrony, w tym korzystanie z pomocy obrońcy;
 • składanie wyjaśnień i prawo do odmowy składania wyjaśnień i odmowy odpowiedzi na pytania;
 • omówienie znaczenia opinii biegłego i możliwości zgłoszenia zarzutów do opinii i wniosku o wydanie nowej opinii;
 • aktywna obrona, w tym składanie wniosków dowodowych;
 • prawo do zapoznania się z aktami sprawy, w tym  końcowe zapoznanie się z aktami sprawy;
 • uprawnienia przed sądem lekarskim;
 • omówienie możliwości złożenia odwołania od orzeczenia sądu lekarskiego.

 

Są wolne miejsca

-> zapisy na stronie internetowej NIL 


man-2814937_640.jpg

W dniu 19 lipca 2023r. godz. 17:00-20:00 nasi Liderzy adw. Karol Kolankiewicz i Anna Karkut

przeprowadzą szkolenie dla Ośrodka Kształcenia NIL:

Jak bezpiecznie wystawić receptę, zwolnienie lub zaświadczenie w drodze teleporady – ryzyka prawne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych „na odległość

Celem szkolenia jest omówienie zagrożeń związanych z udzielaniem świadczeń w drodze telemedycyny, w tym:

 • zasada bezpośredniego realizowania świadczeń zdrowotnych, dopuszczalne wyjątki oraz zakazy,
 • zagrożenia związane z realizowaniem świadczeń „na odległość” (techniczne, merytoryczne),
 • niezbędne środki ostrożności,
 • odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa lekarza związana z niewłaściwym wykonywaniem świadczeń telemedycznych – z praktycznymi wskazówkami i orzecznictwem.

Są jeszcze wolne miejsca

-> zapisy na stronie internetowej NIL 

 


Kolankiewicz-szkolenie-Białystok-2023.jpg

7 czerwca 2023 prawo karneszkolenia0

W  sobotę 3 czerwca 2023r. nasz Lider adw. Karol Kolankiewicz poprowadził w Białymstoku kilkugodzinne szkolenie dla Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Sądu Lekarskiego.

Tematykę stanowiły następoujące zagadnienia

 • „Jak prowadzić postępowanie dowodowe w toku postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy”
 • Przedstawienie zarzutu i wniosek o ukaranie
 • Orzeczenie okręgowego sądu lekarskiego wraz z uzasadnieniem

Szkolenie przebiegało bardzo dynamicznie, padło wiele pytań od uczestników z sali, na które zostały udzielone praktyczne odpowiedzi – do zastosowania w codziennej pracy pionu odpowiedzialności zawodowej w okręgowych izbach lekarskich. Oczywiście były też rozmowy kuluarowe i wieczorna integracja.

Każdy Rzecznik, czy członek Sądu Lekarskiego powinien poznać istotne i praktyczne aspekty proceduralne, szczególnie, że coraz częściej w tym postępowaniu uczestniczą aktywnie profesjonalni pomocnicy, tj. adwokaci i radcowie prawni, którzy odwołują się do skomplikowanych przepisów procedury karnej.

Warto umiejętnie poruszać się w otaczających przepisach proceduralnych, pamiętając jednocześnie, że poszczególne decyzje Rzecznika czy orzeczenia Sądu Lekarskiego coraz częściej stają się przedmiotem dyskusji nie tylko środowiska lekarskiego, ale także są coraz częściej poddawane ocenie społecznej, w szczególności przez przedstawicieli mediów i samych pacjentów.

 

 

 


zespol-compressor-1200x800.jpg

W ostatnich dwóch latach przeprowadziliśmy ponad 30 różnorodnych szkoleń, w tym:

dotyczące uprawnień lekarza:

 • Uprawnienia lekarza – wybrane zagadnienia prawne
 • Lekarz w internecie – wybrane zagadnienia prawne
 •  Jak się bronić w sprawie cywilnej przed roszczeniami pacjenta?
 • Jakie lekarz ma prawa w wybranych sytuacjach?
 • Kiedy lekarz może odmówić lub przerwać leczenie?
 • Obrona dobrego imienia i czci lekarza – praktyczne wskazówki postępowania
 • Wzajemne relacje między lekarzami w świetle zapisów KEL

 

dotyczące praw pacjenta

 •  Jak chronić intymność i godność pacjenta w szpitalu, przychodni i gabinecie?
 • Zgoda na leczenie – prawo i praktyka
 • Jak bezpiecznie udzielać informacji pacjentowi?
 • Kiedy ujawnienie informacji o stanie zdrowia nie stanowi naruszenia tajemnicy lekarskiej?
 • Oświadczenia składane przez pacjenta w toku leczenia – omówienie wybranych przykładów
 • Zgoda na leczenie – prawo i praktyka
 • Co grozi za naruszenie wybranych praw pacjenta – praktyczne aspekty
 • Prawa pacjenta w aspekcie wykonywania zawodu lekarza

 

dotyczące odpowiedzialności prawnej związanej z wykonywaniem zawodu

 •  Wykonywanie zawodu lekarza może powodować różnoraką odpowiedzialność prawną
 • Jak wykorzystać dokumentację medyczną w obronie lekarza?
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna lekarza za błędy medyczne
 • Wybrane przypadki odpowiedzialności cywilnej lekarza
 • Lekarz przed prokuratorem i sądem jako świadek, pokrzywdzony i podejrzany / oskarżony
 • Lekarz w postępowaniu karnym
 • Odpowiedzialność karna lekarza związana z jego czynnościami zawodowymi

 

związane z prowadzeniem własnej działalności

 • Lepsza umowa o pracę czy kontrakt?
 • Współpraca lekarza z mediami
 • Kontrakty w ochronie zdrowia
 • Ograniczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych – uwarunkowania prawne
 • RODO i jego konsekwencje dla lekarzy wykonujących działalność leczniczą
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

 

Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju:

 • stacjonarne szkolenia prowadziliśmy m.in. w Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, czy w Tarnowie;
 • także w trybie online;
 • na życzenie Klienta -> w uzgodnionym zakresie / terminie / miejscu.

 

 W przypadku zainteresowania skontaktuj się z nami!

biuro@ispoz.pl -> https://www.ispoz.pl/o-nas/

 


Depositphotos_227024456_s-2019.jpg

23 listopada 2022 prawo karne0

Sąd Lekarski ma obowiązek wyznaczenia obrońcy z urzędu spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych, gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności Obwinionego i nie ma on obrońcy z wyboru. Taka wątpliwości pojawić się powinna np. w sytuacji, gdy Sąd ma w aktach sprawy wiarygodną informację, że Obwiniony jest w trakcie leczenia z zakresu zdrowia psychicznego, czy odwykowego, ale także, gdy poddawał się takim terapiom w przeszłości. Zdarza się, że Sąd Lekarski ma w aktach opinię sądowo-psychiatryczną ze sprawy karnej, zaświadczenia lekarskie, opinie o stanie zdrowia psychicznego, bądź też sam Obwiniony lekarz w swoich wyjaśnieniach wskazał na powyższe.

Ponadto, w czasie postępowania Sąd Lekarski może (zatem nie ma obowiązku) ustanowić obrońcę z urzędu dla Obwinionego:

 1. na uzasadniony wniosek obwinionego;
  Przepisy nie zawierają wskazówek co do tego jakie okoliczności mogą i powinny być podstawą takiego wniosku, zatem ocena zasadności takiego wniosku i decyzja pozostaje w wyłącznej gestii Sądu Lekarskiego. Podkreślić trzeba, że ustanowienie obrońcy należy traktować jako instytucję wyjątkową, tak więc uzasadnieniem mogą być sytuacje wyjątkowe. Obwiniony lekarz składając wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu powinien przedstawić szczególne okoliczności, które zdaniem Obwinionego uzasadniają ustanowienie dla niego obrońcy;
  2. gdy Sąd uzna to za niezbędne – ze względu na okoliczności utrudniające obronę, które w znaczący sposób utrudniają realizację prawa do obrony bezpośrednio przez samego Obwinionego .
  Stwierdzenie „okoliczności utrudniających obronę” zawsze dotyczy konkretnego obwinionego w zestawieniu z treścią przedstawionych mu zarzutów w kontekście jego właściwości fizycznych (m.in. wiek, stan zdrowia, sprawność poszczególnych narządów zmysłów), psychicznych (m.in. stopień sprawności umysłowej, zaradność lub nieporadność), czy właściwości intelektualnych (m.in. stopień inteligencji ogólnej, wiedza w dziedzinie stanowiącej materię przedstawionych zarzutów) .

adwokat Karol Kolankiewicz

–——————————————————————–

Karol Kolankiewicz jest adwokatem – członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku (od 2008r.); specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym; autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.

Współautor publikacji „Komentarz do Kodeksu Etyki Lekarskiej” (2021), podręcznika „Prawo medyczne dla lekarzy. Wybrane zagadnienia prawne” (2021) i poradnika „Wykonywanie zawodów lekarza i pielęgniarki w Polsce przez medyków z Ukrainy. Poradnik dwujęzyczny” (2022).


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.