Blog

AKTUALNOŚCI


Październik 30, 2018 Zmiany w prawie0

Ustawa o święcie 12tego listopada z okazji 11tego listopada to jeden z najbardziej chaotycznych aktów prawnych ostatniego czasu. Projektowana na kolanie, poprawiana przez senat, w dniu pisania niniejszego artykułu jeszcze nie uchwalona, ale już opatrzona deklaracją podpisu Prezydenta. Wprowadza zamieszanie we wszystkich sektorach gospodarki, spędza sen z powiek pracodawców, powodując silny zamęt w służbie zdrowia.

Z czego wynikają problemy?

Zgodnie z art. 1 ustawy (uwzględniono poprawkę senatu): „Dzień 12 listopada 2018 r. jest Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”. Początkowo brak w niej było jakichkolwiek odniesień do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Zapisy takie pojawiły się w wyniku dokonania odkrycia, że służba zdrowia, zwłaszcza ta finansowana ze środków publicznych, planuje udzielanie świadczeń zdrowotnych z ogromnym wyprzedzeniem.Październik 29, 2018 Zmiany w prawie0

Od dnia 23 października 2018r. asystenci medyczni będą mogli wystawiać zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, jeżeli zostaną do tego upoważnieni przez lekarzy posiadających umowę z ZUS.

 Kto może być osobą upoważnioną?

Asystentem medycznym upoważnionym do wystawiania zwolnień może być:

  1. osoba wykonująca zawód medyczny (np. lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta) oraz
  2. osoba wykonująca czynności pomocnicze (np. rejestratorki, asystentki)

 Na jakiej podstawie wystawiane będzie zwolnienie?

Asystent medyczny będzie wystawiać zwolnienie na podstawie informacji zawartych w dokumentacji medycznej – badanie stanu zdrowia pacjenta i określenie okresu niezdolności do pracy należeć będzie nadal do lekarza. Asystent medyczny będzie wykonywać tylko czynność techniczną polegającą na przeniesieniu informacji zawartych w dokumentacji do druku zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy. Asystent medyczny musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wystawiania zaświadczeń.Sierpień 29, 2018 Zmiany w prawie0

Z dniem 24 sierpnia 2018r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która przewiduje m.in. możliwość wzrostu wynagrodzeń zasadnicznych lekarzy specjalistów (do poziomu 6.750zł)

Ministerstwo Zdrowia w komunikacie z dnia 28 sierpnia 2018r. zamieściło szereg wyjaśnień dotyczących stosowania nowych przepisów:

Komunikat w sprawie wątpliwości jakie pojawiły się w związku z niektórymi przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).Lipiec 26, 2018 Zmiany w prawie0

Z dniem 1 października 2018r. wchodzą w życie nowe wzory deklaracji wyboru stosowane w podstawowej opiece zdrowotnej:

– świadczeniodawcy oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

– świadczeniodawcy oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

– świadczeniodawcy oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

– świadczeniodawcy oraz lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (deklaracja łączna).

 

Od tego dnia wszystkie nowe deklaracje wyboru mogą być przyjmowane wyłącznie z użyciem nowych wzorów.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018r., poz. 1295)

 

adw. Damian KoniecznyCzerwiec 22, 2018 Zmiany w prawie0

Od dnia 1 czerwca 2018r. wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, nie będzie możliwe bez uprzedniego uzyskania prawa wykonywania zawodu. Zmiana ta wnika z zapisów ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

Każdy  podmiot, na rzecz którego fizjoterapeuta ma wykonywać zadania zawodowe, przed zatrudnieniem fizjoterapeuty na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, ma obowiązek żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
(vide: art. 28 ust. 2 ww. ustawy). Ustawa przewiduje obowiązek przedłożenia pracodawcy lub zleceniodawcy dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu (art. 28 ust. 1. Fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest obowiązany przedłożyć podmiotowi, na rzecz którego wykonuje te zadania, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu).

W przepisach przejściowych w art.  143 ust. 1 i 2 ww. ustawy przewidziano wprawdzie, że osoby które w dniu wejścia w życie ustawy tj. w dniu 31 maja 2016r., spełniają łącznie warunki do wykonywania zawodu fizjoterapeuty określone w art. 13 ust. 1 pkt 1-5 ustawy (pełna zdolność do czynności prawnych; stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu; znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu; rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu swoim – dotychczasowe zachowanie w tym niekaralność za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za czyny określone w art. 207 i art. 211 k.k; dyplom, świadectwo lub inny dokument, potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu) stają się fizjoterapeutami w rozumieniu ww. ustawy i przysługuje im prawo wykonywania zawodu. Osoby takie wpisuje się do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, na wniosek złożony nie później niż w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy. Od razu jednak przewidziano, że osoby o których mowa powyżej, mogą wykonywać zawód fizjoterapeuty jedynie w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy bez uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Termin ten ostatecznie upłynął w dniu 31 maja 2018r. (vide: art.  143 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 i 3 ww. ustawy prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, Krajowa Rada Fizjoterapeutów w drodze uchwały, zaś następnie na podstawie ww. uchwały Krajowa Rada Fizjoterapeutów dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i wydaje dokument “Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” (vide: art.  24 ust. 1 ww. ustawy).

                                                                                               Adwokat Karol KolankiewiczMaj 16, 2018 Zmiany w prawie0

Z dniem 19 maja 2018r. kończy się 2-letni okres przejściowy na dostosowanie wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) w zakresie posiadanego przez przedsiębiorcę numeru PESEL.

Obowiązek aktualizacji może dotyczyć przedsiębiorców, którzy zarejestrowali swoją działalność przed dniem 1 stycznia 2012r. i nie dokonywali po tej dacie żadnych zmian danych (np. zmiany adresów prowadzonej działalności, danych kontaktowych itp.). Jeżeli zarejestrowałeś swoją działalność przed 1 stycznia 2012r. i nie jesteś pewien, czy przez ostatnie 6,5 roku dokonywałeś jakiejś zmiany swoich danych:

  1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców (firma.gov.pl – Znajdź przedsiębiorcę i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak – już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić.
  2. Nie możesz znaleźć swojego wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma – od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane. Wniosek o zmianę można złożyć również poprzez stronę firma.gov.pl z wykorzystaniem podpisu elektronicznego ePUAP.

Niezamieszczenie przez przedsiębiorcę w CEiDG numeru PESEL do dnia 19 maja 2018r. może skutkować wykreśleniem przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii działalności gospodarczej z urzędu.

Źródło: biznes.gov.pl

adw. Damian KoniecznyKwiecień 18, 2018 Zmiany w prawie0

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej[1]. Ten akt, od dawna zapowiadany, budził wiele obaw dotyczących obniżenia jakości opieki nad matkami w trakcie porodu oraz bezpośrednio po nim, jak również zagwarantowania im podstawowych praw (w tym ustawowych), z realizacji których już i tak część placówek się nie wywiązywała. Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli do łamania praw położnic dochodziło w ponad połowie kontrolowanych placówek, a zaledwie 8 z 29 zbadanych przez NIK oddziałów spełniało wszystkie wymogi dotyczące wyposażenia.

Co się zatem zmieniło, a co pozostało takie samo?Styczeń 22, 2018 Zmiany w prawie0

W związku z nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która weszła w życie z dniem 25 sierpnia 2017r. ponownie uległ wydłużeniu termin wprowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Tym razem ma ona obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2019r. i to w ograniczonym zakresie.


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.