Newsy

No more posts

Maj 29, 2019 Zmiany w prawie0

Przyjęta przez Sejm po zaledwie dwóch dni procedowania nowelizacja Kodeksu karnego może mieć bardzo istotne konsekwencje dla sytuacji prawnej lekarzy, którzy będą oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci pacjenta.

Jedną ze zmian – powszechnie już krytykowanej nowelizacji Kodeksu karnego  (k.k.) – ma być modyfikacja art. 155 k.k., tj. przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci. Czyn ten jest jednym dwóch najcześciej spotykanych przestępstw związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – obok art. 160 k.k. (narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia).

 


Obecna treść art. 155 k.k.:

Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Projekt

§ 1. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

2. Jeżeli sprawca powoduje śmierć więcej niż jednej osoby, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.


 

Nowelizacja wprowadza dwie istotne modyfikacje. Po pierwsze, podwyższenie dolnej (z 3m. do 1 roku) i górnej granicy (z 5 do 10 lat) ustawowego zagrożenia za nieumyślne spowodowanie śmierci. Po drugie, wprowadzenie typu kwalifikowanego tego przestępstwa polegającego na spowodowaniu śmierci co najmniej dwóch osób (zagrożone karą pozbawienia wolności od 2 lat).

Przepis ten nie jest co prawda skierowany bezpośrednio do określonej grupy zawodowej, gdyż dotyczy wszystkich wypadków nieumyślnego spowodowania śmierci. Niemniej jednak, z punktu widzenia zagrożenia karnego dla osób udzielających świadczeń może stanowić istotne niebezpieczeństwo. Z uwagi na wcześniejsze nowelizacje Kodeksu karnego zawieszeniu wykonania podlega co do zasady jedynie kara do 1 roku pozbawienia wolności. Tym samym, przy wymierzeniu osobie wykonującej zawód medyczny kary powyżej 1 roku pozbawienia wolności (np. 1 rok i 1 miesiąc) sąd co do zasady nie będzie mógł skorzystać z możliwości warunkowego zawieszenia wykonania kary. Będzie zatem zmuszony do zastosowania kary bezwarunkowego pozbawienia wolności (tzw. kary bez zawieszenia).

W przypadku skazania za nieumyślne spowodowanie śmierci więcej niż jednej osoby instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności nie będzie mogła być w ogóle stosowana, gdyż dolna granica zagrożenia to 2 lata. Problem ten może hipotetycznie dotyczyć lekarzy sprawujących opiekę nad kobietą ciężarną lub prowadzących poród (np. w wyniku, którego dochodzi do zgonu matki i noworodka).

Co istotne, w obu przypadkach nie będzie możliwości stosowania warunkowego umorzenia postępowania, które w praktyce jest często spotykane w sprawach błędów medycznych. Instytucja ta dotyczy bowiem jedynie czynów zagrożonych karą pozbawienia wolności do 5 lat (po zmianie górna granica wynosić będzie natomiast 10 lub 15 lat).

Nie będzie również w takich wypadkach możliwości korzystania przez sąd z kary grzywny na podstawie art. 37a Kodeksu karnego (kara grzywny zamiast kary pozbawienia wolności), gdyż przepis ten dotyczy czynów zagrożonych karą pozbawienia wolności do 8 lat (po zmianie górna granica wynosić będzie natomiast 10 lub 15 lat).

Teoretycznie możliwe nadal będzie zastosowanie przez sąd instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary, ale w sprawach tzw. błędów medycznych jest ona stosowana w praktyce bardzo rzadko.

 

Czyn/karaZawieszenie
Nieumyślne spowodowanie śmierci jednej osoby / kara 1 roku pozbawienia wolnościMożliwość zawieszenia wykonania kary
Nieumyślne spowodowanie śmierci jednej osoby / kara powyżej 1 roku pozbawienia wolnościBrak możliwości zawieszenia wykonania kary
Nieumyślne spowodowanie śmierci dwóch i więcej osób/ bez względu na wymiar karyBrak możliwości zawieszenia wykonania kary

 

adw. Damian KoniecznyKwiecień 20, 2019 Zmiany w prawie0

Tytułem wstępu warto przypomnieć, że z dniem 1 marca 2019 roku weszła w życie zmiana do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.Kwiecień 18, 2019 Zmiany w prawie0

Z dniem 17 kwietnia 2019r. miał zakończyć się okres przejściowy związany z wprowadzeniem nowego wzoru recepty. Jedyna różnica, która pojawiła się w treści recepty to oznaczenie na dole recepty „Data i podpis osoby uprawnionej” zamiast dotychczasowego oznaczenia „Data i podpis lekarza”.

Na szczęście, w dniu 18 kwietnia 2019r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono nowelizację rozporządzenia, która przedłuża możliwość stosowania dotychczasowych druków o kolejny rok, tj. do kwietnia 2020r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U. z 2019r., poz. 718)

 

adw. Damian KoniecznyW czwartek Senat uchwalił ustawę wprowadzającą szereg zmian i poprawek do kilkudziesięciu ustaw. Wszystkie aktualizacje mają związek z zeszłorocznym wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) -tzw. „RODO”.

 Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki przygotował zmiany w opiece medycznej nad młodymi adeptami sportu, które mają wejść w życie od 1 marca br., a zawarte są w nowelizacjach trzech rozporządzeń regulujących te kwestie.

Mając na uwadze alarmujące dane o kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, słusznym wydaje się podjęcie działań mających zachęcić do uprawiania różnych dyscyplin sportu. Jednym z elementów tych działań jest ułatwienie uzyskania orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sportu, gdyż w wielu przypadkach stanowi to formalną przeszkodę w rozpoczęciu albo kontynuowaniu aktywności sportowej, zwłaszcza amatorskiej.Luty 13, 2019 Zmiany w prawie0

W dniu 9 lutego b.r. weszły w życie zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dotyczące kwestii obowiązku zachowania tajemnicy co do informacji związanych z pacjentem oraz znacząco zmieniające zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci.

Odnośnie tajemnicy zawodowej przypomnieć należy, że konieczność jej dochowania nie dotyczy sytuacji, gdy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy (poza innymi przypadkami, o których mówi ustawa o prawach pacjenta (…). W znowelizowanym kształcie przepis art. 14 ust. 2b ustawy wskazuje, że ujawnienie informacji może nastąpić tylko w niezbędnym zakresie, ponadto sprecyzowano, że zakres ten może zostać określony przez pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego).Luty 11, 2019 InneZmiany w prawie0

Wydawać by się mogło, że system kolejek – informacji o listach oczekujących, jakie świadczeniodawcy przekazują do NFZ – jest już tak skomplikowany, że można go tylko upraszczać. Nic takiego nie wynika jednak z nowych przepisów, jakie Ministerstwo Zdrowia przygotowało w tym zakresie. Radykalne zmiany w systemie kolejkowym mają wejść w życie od 1 lipca br.

5 lutego 2019 roku Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.Luty 7, 2019 Zmiany w prawie0

Od dnia 1 stycznia 2019r. weszły w życie zmiany w treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej). Poniżej najistotniejsze zmiany:

– obowiązek uwzględniania zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, które zostały ogłoszone na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (obecnie zostało wydane jedynie Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia raka piersi);


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.