Newsy


W dniu 9 lutego b.r. weszły w życie zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dotyczące kwestii obowiązku zachowania tajemnicy co do informacji związanych z pacjentem oraz znacząco zmieniające zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci.

Odnośnie tajemnicy zawodowej przypomnieć należy, że konieczność jej dochowania nie dotyczy sytuacji, gdy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy (poza innymi przypadkami, o których mówi ustawa o prawach pacjenta (…). W znowelizowanym kształcie przepis art. 14 ust. 2b ustawy wskazuje, że ujawnienie informacji może nastąpić tylko w niezbędnym zakresie, ponadto sprecyzowano, że zakres ten może zostać określony przez pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego).


alzehimer-1200x790.jpg

Od dnia 13 lipca 2017 r. obowiązuje przepis art. 240 § 1 Kodeksu karnego w nowym brzmieniu. Powyższy przepis nakłada na każdego– w tym także na lekarza, pielęgniarkę, położną, czy ratownika medycznego – obowiązek prawny niezwłocznego zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw (Prokuratura, Policja) o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu konkretnych wymienionych czynów zabronionych z Kodeksu karnego. W nowym brzmieniu obok dotychczasowej listy poważnych przestępstw (art. 118, art. 118a, art. 120-124, art. 127, art. 128, art. 130, art. 134, art. 140, art. 148, art. 163, art. 166, art. 189, art. art. 252) oraz przestępstw o charakterze terrorystycznym, dodano nowe przestępstwa objęte ww. obowiązkiem, tj. art. 156 (ciężki uszczerbek na zdrowiu), art. 197 §3 lub 4 (zgwałcenie małoletniego lub osoby bliskiej albo ze szczególnym okrucieństwem), art. 198 (seksualne wykorzystanie osoby nieporadnej lub upośledzonej) oraz art. 200 (wykorzystanie seksualne małoletniego).


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.