Komu apteki i hurtownie mogą zbywać leki

Komu apteki i hurtownie mogą zbywać leki

15 kwietnia 2020 0
pills-3673645_640.jpg

Hurtownie farmaceutyczne są obowiązane do zbywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – określonych w odrębnym wykazie – wyłącznie do innych hurtowni farmaceutycznych, aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 85a ust. 1 Prawa farmaceutycznego). Wykaz ten w formie obwieszczenia ogłaszać ma Minister Zdrowia, jednak takie obwieszczenie na dzień opracowania niniejszego artykułu nie zostało wydane.

Możliwe wprowadzenie ograniczenia zakresu podmiotów uprawnionych do nabywania m.in. produktów leczniczych, uzasadniano stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii albo niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, to podstawą wyrażenia zgody z całą pewnością będzie to, że ubiegający się o wyrażenie zgody podmiot przyczyni się do zapobiegnięcia ww. stanom.

inne podmioty uprawnione

W myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2002r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej takim innym podmiotem może być:
– sklep zielarsko-medyczny,
– sklep specjalistyczny zaopatrzenia medycznego,
– sklep ogólnodostępny,
– lekarz, felczer, pielęgniarka, położna,
– zakład leczniczy dla zwierząt
– szkoła wyższa, jednostka naukowo-badawcza, policealna szkoła zawodowa i inna jednostka, której działalność statutowa wymaga posiadania produktów leczniczych.
Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby takim „innym podmiotem” był także jakikolwiek inny podmiot niewskazany w ww. rozporządzeniu, albowiem uprawnienie do wskazywania podmiotów uprawnionych do nabywania produktów leczniczych od hurtowni farmaceutycznych przysługuje właśnie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

zgoda ministra

Przewidziano także w ww. przepisie, że mimo ogłoszenia obwieszczenia Minister Zdrowia będzie mógł wyrazić zgodę na zbywanie przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, na rzecz innego podmiotu.
Prawo farmaceutyczne nie wyjaśnia bliżej, w jakiej formie i w jakim trybie ma być wyrażona zgoda na zbywanie przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, na rzecz innego podmiotu.
Rzeczona zgoda, tak jak w przypadku zgody ministra właściwe do spraw zdrowia na wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki z pominięciem ograniczeń geograficznych i demograficznych, nie ma formy postanowienia czy też decyzji – nie podlega wprost jakiejkolwiek kontroli, czy to w ramach postępowania administracyjnego czy sądowoadministracyjnego.

Olga Dragańska-Kruk
radca prawny

———
autorka jest radcą prawnym; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, odbyła aplikację prokuratorską i została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku; specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, jak również w sprawach dyscyplinarnych farmaceutów oraz w zakresie odszkodowań; prowadzi szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego;

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.