Odwołanie od decyzji o skierowaniu do walki z epidemią

Odwołanie od decyzji o skierowaniu do walki z epidemią

31 grudnia 2020 0
1.jpg

Od decyzji wojewody o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia -> wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje jednak wykonania decyzji, co oznacza obowiązek podporządkowania się decyzji pomimo odwołania.

termin

Podejmując decyzję o złożeniu odwołania konieczne należy pamiętać o terminie -> odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji stronie . Odwołanie faktycznie należy przesłać (lub złożyć osobiście lub dostarczyć w inny sposób) do wojewody, jednak w treści odwołania powinno wynikać, że jest skierowane do Ministra Zdrowia.

kto nie podlega skierowaniu

Wedle aktualnego stanu prawnego skierowaniu do pracy przy zwalczeniu epidemii nie podlegają:

 1. osoby, które nie ukończyły 18 lat
 2. osoby, który ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;
 3. kobiety w ciąży;
 4. osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
 5. osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
 6. osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 7. osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 8. inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
 9. osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy kto znajduje się w jednej z powyższych kategorii osób ma prawo złożyć odwołanie i liczyć na uchylenie decyzji wojewody.

inne podstawy odwołania

Odwołanie może złożyć nie tylko lekarz, który na mocy ww. przepisów nie podlega skierowaniu, ale także każdy inny lekarz, który uważa, że nie powinien zostać skierowany:

 • ze względu na swoją sytuację zawodową (np. prowadzi jednoosobową przychodnię podstawowej opieki zdrowotne w małej miejscowości, czy też gdy pod jego opieką znajdują się pacjenci szczególnie wymagający opieki),
 • z uwagi na trudną sytuacje rodzinną (np. jest jedynym żywicielem rodziny, czy opiekuje się rodzicami w podeszłym wieku),
 • z powodów zdrowotnych (np. choruje na inne schorzenia niż powyżej wymienione choroby przewlekłe).

uzasadnienie odwołania

Wprawdzie przepisy procedury administracyjnej przewidują, że odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia i wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji, jednak warto przytoczyć okoliczności, z których wynika, dlaczego zdaniem skarżącej osoby powinna taka decyzja być uchylona.

Korzystniej będzie jednak dołączyć do odwołania odpowiedni dokument potwierdzający twierdzenia składającego odwołanie (o ile to możliwe), powołując się na jedną z powyższych podstaw wyłączenia spod obowiązku pracy na zasadzie skierowania lub też z innych przyczyn niż wymienione powyżej wprost w ustawie.

postępowanie z odwołaniem

Po otrzymaniu odwołania wojewoda (jako organ administracji publicznej) ma obowiązek załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, zaś w związku z tym, że jest to sprawa odwoławcza, jej załatwienie powinno nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania odwołania . Jak będzie w konkretnych przypadkach ciężko jest dzisiaj przewidzieć.

W ramach postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania wojewoda / Minister Zdrowia może wystąpić do konsultanta wojewódzkiego / konsultanta krajowego z tej dziedziny medycyny, której dotyczy ww. choroba przewlekła lub z dziedziny chorób zakaźnych, celem uzyskania orzeczenia w sprawie ww. choroby „zwalniającej” spod obowiązku pracy.

Wojewoda może na skutek odwołania wydać nową decyzję, tzn. uchylić poprzednią o skierowaniu do zwalczania epidemii (art. 132 § 1 k.p.a.) albo w terminie 7 dni przekazać ją do ministerstwa zdrowia.

adwokat Karol Kolankiewicz

———
Karol Kolankiewicz jest adwokatem – członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku; współzałożyciel Instytutu – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia; od 2008 roku nieprzerwanie świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku; świadczy także usługi doradztwa prawnego dla podmiotów leczniczych; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych, odszkodowawczych oraz związanych z ochroną dóbr osobistych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego m.in. dla Pomorskiego Magazynu Lekarskiego, Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, czy Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.