Zwolnienia wystawiane przez asystentów medycznych

29 października 2018 0

Od dnia 23 października 2018r. asystenci medyczni będą mogli wystawiać zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, jeżeli zostaną do tego upoważnieni przez lekarzy posiadających umowę z ZUS.

 Kto może być osobą upoważnioną?

Asystentem medycznym upoważnionym do wystawiania zwolnień może być:

  1. osoba wykonująca zawód medyczny (np. lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta) oraz
  2. osoba wykonująca czynności pomocnicze (np. rejestratorki, asystentki)

 Na jakiej podstawie wystawiane będzie zwolnienie?

Asystent medyczny będzie wystawiać zwolnienie na podstawie informacji zawartych w dokumentacji medycznej – badanie stanu zdrowia pacjenta i określenie okresu niezdolności do pracy należeć będzie nadal do lekarza. Asystent medyczny będzie wykonywać tylko czynność techniczną polegającą na przeniesieniu informacji zawartych w dokumentacji do druku zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy. Asystent medyczny musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wystawiania zaświadczeń.

 Odpowiedzialność.

Wystawianie zwolnień przez asystentów medycznych odbywać się będzie jedynie w imieniu uprawnionego lekarza. Osobą wystawiającą zaświadczenie w rozumieniu przepisów pozostaje lekarz, a asystent działać będzie jedynie jako osoba upoważniona. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń lekarskich lub powtarzającego się naruszania zasad ich wystawiania przez osoby upoważnione, ZUS jest uprawniony do cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia upoważnienia udzielonego lekarzowi.

 Kto może udzielić upoważnienia?

Upoważnienie może być udzielone jedynie przez lekarza, który posiada już profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), tj. może wystawiać zwolnienia w formie elektronicznej. Asystenci medyczni będą mogli bowiem wystawiać wyłącznie e-zwolnienia.

Rejestr Asystentów Medycznych

Aby możliwe było udzielanie upoważnień konieczne jest uprzednie założenie kont użytkowników (lekarza, osoby upoważnionej i ewentualnie podmiotu leczniczego w ramach którego będą wystawiane zwolnienia) w nowym Rejestrze Asystentów Medycznych (https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/).

Forma i okres upoważnienia.

Upoważnienie będzie udzielane w formie elektronicznej za pośrednictwem Rejestru i będzie podpisywane przez lekarza z użyciem podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego udostępnionego przez ZUS. Upoważnienie do wystawiania zwolnień będzie udzielane na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia na dalsze 12-miesięczne okresy). Upoważnienie może być w każdym czasie cofnięte przez lekarza. Minister Zdrowia będzie raz dziennie udostępniał ZUS informacje o zmianach w Rejestrze i na tej podstawie ZUS udostępni osobie upoważnionej możliwość wystawiania zwolnień w ciągu 48 godzin.

Upoważnienie a zaświadczenie.

Upoważnienie będzie udzielane za pośrednictwem Rejestru, ale już wystawianie zaświadczeń będzie się odbywało przy użyciu profilu informacyjnego osoby upoważnionej utworzonego w PUE ZUS.

 

adw. Damian Konieczny

 

Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1925)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA RAM

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.