Przepisy RODO a żądanie dostępu do informacji publicznej

30 października 2018 0

Konieczność ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO nie może doprowadzić do wyłączenia prawa do informacji publicznej. Wejście w życie przepisów RODO nie skutkuje wyłączeniem stosowania przepisów krajowych, zawierających gwarancje dostępu do informacji publicznej.

Każdy podmiot wykonujący działalność publiczną powinien zatem podjąć działania zmierzające do udostępnienia informacji publicznej  na skutek złożonego wniosku – jeżeli podlega przepisom ww. ustawy – w taki sposób, aby jednocześnie nie doprowadzić do naruszenia ww. regulacji RODO. Przypomnieć w tym miejscu trzeba, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Z uwagi na ochronę prywatności osób fizycznych uzasadnione będzie dokonanie anonimizacji części danych zawartych w przekazywanych kopiach dokumentów, tj. poprzez zasłonięcie tych części ujawnianych dokumentów (np. umów, ofert), które zawierają dane nie podlegające udostępnieniu w zakresie dot. prywatności osoby fizycznej. Tak przeprowadzona anonimizacja nie może jednak prowadzić do udostępnienia tylko części wnioskowanych dokumentów, jak również nie może prowadzić do tego, że dokument staje się nieczytelny, czy niezrozumiały.  Prawidłowa anonimizacja to taka, gdy np. nadal będą widoczne istotne elementy umów i ofert, tj. dane kontrahenta (imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy), zakres i czas realizacji umowy, wysokość wynagrodzenia, udzielone gwarancje, itd. Nadto w każdym przypadku rozważyć trzeba, czy część informacji zawartych w ujawnianych dokumentach (w trybie dostępu do informacji publicznej) nie będzie stanowiło naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Szerzej na ten temat – opinia prawna w zakładce „Baza wiedzy” pod adresem www.ispoz.pl/opinie-prawne.

                                                                                               Adwokat Karol Kolankiewicz

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.