Odmowa podpisania przez pracownika oświadczenia o obowiązku przestrzeganiu zasad i przepisów ochrony danych osobowych

2 kwietnia 2019 0

Nieuzasadniona odmowa podpisania oświadczeń przez pracownika o obowiązku przestrzegania zasad i przepisów z zakresu ochrony danych osobowych może uzasadniać niezwłoczne odsunięcie pracownika od pracy (bez zachowania prawa do wynagrodzenia wobec nieświadczenia z jego winy pracy), a nawet wypowiedzenie umowy o pracę. Tego rodzaju zachowanie rodzi obawę, że pracownik nie będzie postępował zgodnie z zasadą dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.).

Odmowa podpisania oświadczenia o stosowaniu zasada ochrony danych przez  pracownika nie może być jednak potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Takie stanowisko zajął w jednej ze spraw Sąd Rejonowy w Toruniu w wyroku z dnia 28 grudnia 2018r. (sygn.. IV P 364/18,opublikowany w dniu 18 marca 2019r.). W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że sama odmowa złożenia oświadczenia w powyższym zakresie nie jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, gdyż „chodzi tu tylko o wyrażenie pewnej deklaracji przez pracownika. Jest to wprawdzie deklaracja o doniosłym charakterze i ważnych skutkach […], lecz jej złożenie samo w sobie obowiązkiem pracownika nie jest”.
W ocenie ww. Sądu takie zachowanie pracownika wprawdzie niesie za sobą ryzyko zachowania potencjalnie niebezpiecznego dla pracodawcy, jednak można je postrzegać wyłącznie jako wystarczające uzasadnienie do wypowiedzenia umowy o pracę, połączonego nawet z odsunięciem pracownika od świadczenia pracy, nie zaś do zwolnienia „dyscyplinarnego”.

W przytoczonym powyżej orzeczeniu Swąd wskazał, jednak, że za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych może – w konkretnej sytuacji – zostać uznane faktyczne naruszenie obowiązujących procedur w zakresie ochrony danych osobowych u dengo pracodawcy.

 

                                                                                               Adwokat Karol Kolankiewicz

                                                                                               Prezes Zarządu ISPOZ

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.