Czy długi termin oczekiwania na wizytę oznacza obowiązek powiadomienia pacjenta przez placówkę o możliwym krótszym terminie w innej placówce?

Czy długi termin oczekiwania na wizytę oznacza obowiązek powiadomienia pacjenta przez placówkę o możliwym krótszym terminie w innej placówce?

30 marca 2019 0
boy-1299608_640.png

W tym tygodniu w mediach pojawiła się informacja ze strony przedstawiciela Narodowy Fundusz Zdrowia, jakoby niedopuszczalne było zapisywanie pacjenta na odległy termin leczenia bez poinformowania go o możliwości wcześniejszego wykonania zabiegu w innych placówkach w terminie znacznie krótszym. Wypowiedź ta miała bezpośredni związek z historią 86-letniej kobiety pokazaną w Faktach TVN. Pacjentka ta od czterech lat czekała na operację usunięcia zaćmy i jaskry, ale gdy zbliżał się wyznaczony na czerwiec tego roku termin zabiegu, otrzymała od placówki zawiadomienie o  przesunięciu terminu o kolejne 9 lat.

W obecnie obowiązujących przepisach prawa taki obowiązek nie został wprost na podmioty lecznicze nałożony.

Zawiadomienie o terminie

W pierwszej kolejności przypomnieć trzeba, że przepisy wskazują na obowiązek pisemnego poinformowania pacjenta o zakwalifikowaniu do kategorii medycznej i terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnienia przyczyny wyboru tego terminu (art. 20 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

Wcześniejszy termin

Przepisy nakazują niezwłocznie poinformować pacjenta o wcześniejszym terminie udzielenia świadczenia, ale tylko  w razie takiej zmiany stanu zdrowia pacjenta (musi to wynikać z kryteriów medycznych), która wskazuje na taką potrzebę (art. 20 ust. 7 ww. ustawy).

 

Zmiana terminu

Przepisy statuują także obowiązek zawiadomienia pacjenta w razie wystąpienia okoliczności (których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia)  które uniemożliwiają zachowanie tego terminu w każdy dostępny sposób (np. telefon, email, pismo) – także przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy. W takiej sytuacji podmiot na obowiązek poinformować pacjenta o zmianie terminu i jej przyczynie. W przypadku, gdy pacjent nie wyraża zgody na zmianę terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy, świadczeniodawca informuje o możliwości zmiany terminu następnego świadczeniobiorcę z listy oczekujących (art. 20 ust. 8 ww. ustawy; §  13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej). Obowiązujący od dnia 11 stycznia 2019r. przepis (art. 20 ust. 8a ww. ustawy) dodatkowo precyzuje, że w ww. przypadku, przekazanie pacjentowi informacji o zmianie terminu udzielenia świadczenia – w przypadku świadczeń, dla których do planowanego terminu udzielenia świadczenia pozostało więcej niż 180 dni – może odbywać się 1 raz na 3 miesiące.

 

Dobrowolne zawiadomienie

Pomimo braku obowiązku, aby uniknąć sporów z NFZ, rozsądnym rozwiązaniem wydaje się poinformowanie  pacjentów (np. poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń i przy rejestracji, na stronie internetowej), że informacje o terminach leczenia można uzyskać na kilka sposobów:

– na stronie terminyleczenia.nfz.gov.pl.

– korzystając z Telefonicznej Informacji Pacjenta (800-190-590)

– podczas wizyty w każdym oddziale NFZ.

 

 

                                                                                               Adwokat Karol Kolankiewicz

                                                                                               Prezes Zarządu ISPOZ

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.