Uważajmy kiedy chcemy przesłać kopię dokumentacji medycznej do prywatnych zakładów ubezpieczeń

6 czerwca 2019 0

Każda średnia i większa placówka co jakiś czas otrzymuje pisemne prośby od prywatnych zakładów ubezpieczeń (np. PZU, Warta, Ergo Hestia itp.) o nadesłanie dokumentacji określonego pacjenta. W uzasadnieniu zakłady te najczęściej wskazują art. 38 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Już w tym miejscu proszę pamiętać, że polskie przepisy rozróżniają pojęcie „informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia” od pojęcia „udostępnienia dokumentacji medycznej”.

 

udostępnienie dokumentacji

Przypomnieć trzeba, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną m.in. zakładom ubezpieczeń – ale za zgodą pacjenta (art. 26 ust. 3 pkt. 7 ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).  Przed wydaniem dokumentacji należy zatem upewnić się, czy taką zgodą dysponujemy. Nadto warto pamiętać o tym, że każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek prowadzenia tzw. wykazu udostępnień. Wykaz powinien zawierać informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej, w tym co do sposobu i zakresu udostępnionej dokumentacji medycznej, nazwę uprawnionego podmiotu, któremu udostępniono dokumentację, czy datę udostępnienia dokumentacji medycznej.

 

informacja o stanie zdrowia

Udzielenie – na żądanie zakładu ubezpieczeń – informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia także musi opierać się o zgodę takiej osoby. Zauważyć jednak trzeba, że informacja taka może obejmować jedynie określoną ich część:

  1. o przyczynach hospitalizacji, wykonanych w jej trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia oraz o wynikach sekcji zwłok, jeżeli została przeprowadzona;
  2. o przyczynach leczenia ambulatoryjnego, wykonanych w jego trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, oraz wynikach leczenia.
  3. o wynikach przeprowadzonych konsultacji;
  4. o przyczynie śmierci ubezpieczonego.

 

Ustawodawca precyzuje także co dokładnie takie wystąpienie zakładu ubezpieczeń o przekazanie ww. informacji musi zawierać (§ 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia).

 

Powyższe oznacza, że art. 38 ww. ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie stanowi podstawy upoważniającej zakład ubezpieczeń do uzyskania kopii dokumentacji medycznej, a jedynie upoważnia do uzyskania ściśle określonej informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia.

 

Szerzej na ten temat – opinia prawna w zakładce „Baza wiedzy” pod adresem www.ispoz.pl/opinie-prawne.

 

 

                                                                                               Adwokat Karol Kolankiewicz

                                                                                               Prezes Zarządu ISPOZ

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.